Kundgiörelse,
Angående
TerminenHielmare Sluß-wärk, kommer til Arrende genom Auction at utbiudas.
Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 9 Maji 1768.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Uti skrifwelse af then 7 sistledne Martii har Kongl. Maj:ts och Riksens Cammar-Collegium tilkänna gifwit, thet Hans Kongl. Maj:t i nåder godt funnit, at Hielmare Slußwärk, i anseende til theß förfallna tilstånd och nu tarfwande reparation, kommer at utbiudas til then eller them, som enthera utan någon kiöpeskilling wilja thet emottaga och såsom sin egendom för all sin tid besittja, med wilkor at först, af egna medel och utan någon Cronans gravation, i fullkomligit stånd sättja och sedan alt framgent behörigen underhålla, eller ock at samma Wärk, i fall ej någon skule thertil finna sig hugad, och Cronan fölgakteligen blifwer föranlåten at bestå kostnaden til theß reparerande och i stånd sättjande, tå på wißa åhr, genom Auction til then mästbiudande under Arrende bör uplåtas. Och som berörde Auction kommer at hållas uti Westerås Lands Cancellie then 15 nästinstundande September, så warder thet härmed allmänneligen kundgiordt: Kunnandes underrättelse om Arrende wilkoren erhållas, ej allenast uti Wälbemälte Kongl. Collegio, utan ock i Kongl. Slotts Cancelliet samt wid Lands-Cancelliet i hwarje Lähn. Stockholm af Kongl. Slotts Cancelliet then 9 Maji 1768.


Kundgiörelse, angående Terminen tå Hielmare Sluß-wärk, kommer til Arrende genom Auction at utbiudas. Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 9 Maji 1768.
[Stockholm]. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, [1768]. 23,5 cm, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.