Kongl. Maj:ts
Stor AMIRALS Embetes
För
Örlogs-Flottan.

Kundgjörelse!

Om en wiß förhögning uti beräknings-sättet af Lots- och Båkmedlen å de Taxor, som genom Trycket blifwit utfärdade d. 10 Februarii 1783. Gifwen Carlskrona d. 31 Dec. 1795.


Tryckt i Kongl. Amiralitets Tryckeriet 1796.


Till Stats-wärckets skadeslöshet för kostnaden wid Båk- och fyrings anstalterne för Siöfartens tienst, samt til befrämjande af upmuntran och bättre utkomst för Lotsarne, har Kongl. Maj:t uti Nådig skrifwelse af den 30:de sistledne November, faststält följande ändring uti de af Trycket under den 10 Febr. 1783, utgångne Lots- och Båk-Taxor, såsom grundade på Kongl. Förordningen af den 19 April 1781, neml.:

1:mo At de uti deße Taxor upförde Båkpenningar ifrån den 1 Januarii 1796, skola öfwer hela Riket ökas med en fjerdedels förhöjning, så för främmande som Inhemska Fahrtyg, efter Fahrtygens djupgående beräknadt.

2:do At ifrån den 1 October 1796 och sedan framgent til den 1 April hwarje år, eller sex månader, Lotsumgiällderne för alla ifrån öpna Sjön inkommande Fartyg, skola betalas med Femtio procent eller half förhöjning, och med Tjugo Fem procent eller fjerdedels tilökning för alla utgående Fartyg, ehwad det är innom eller utom skärsled, både til Kronan och Lotsen.

3:tio At om Lots möter Skepp, ehuru ej skadadt, en Tysk mil eller längre ifrån yttersta Klipporna eller grunden om sådane finnes där utanföre, bör Lotsen, oansedt han ej är i tour til tjenstgöring, äga tillåtelse, med skeppare accordera för inlotsning, dock ej högre än halfparten utöfwer hwad 12 § uti 1781 års Kongl. Förordning utfäster för skadat Fartyg, eller in alles Nio Riksdaler spec. för hwarje man af Besättingen; I hwilcket fall accordet blifwer Lotsens enskilta winst, som lika med alla andra Skepps umgällder, genast skall betalas, men Kronans umgjälder ärlägges i ofwan stadgad proportion efter årstiden, hwaremot

4:toaccorder om Lotsning ske, skall det åligga Skeppare och Lots, at efter mätismanna ordom, ärsätta Kronans Lots-Båt, så wida den af Kronan blifwit anskaffad, när den wid sådant tillfälle skadas eller förstöres.

5:to Som denna tilökning i Lots-umgiällder hufwudsakeligen åsyftar sjöfartens säkerhet och handelens därunder beroende nytta, äga jämwäl Fiskare och Skärgårds karlar i högsta nödfall besörja Lotsning, eller wid de tilfällen, då aldeles ingen tilgång på Lots är för hand och när deße händelse wis i Sjön träffa Fahrtyg, hwilkas Skeppare eller Besättning, sjelfwe okunnoge om farleden, wilja anförtro dem sit ledsagande i hamn häldre, än at på egit äfwentyr wåga söka sig dit; Skolandes i dylika fall Fiskare eller Skärgårds karl då sådant fullgjöra med samma answar, som Lotsar ålagt är, emot enahanda wilkor at accord om lotsning sluta, ledsaga ända til Lots-linien; Men möter Lots där, skall denne Lots endast njuta betalning enligt Författningarne därifrån; åter om Lots jämwäl där uteblifwer, skall Fiskare ock Skärgårds-karl äga rättighet inlotsa i hamn, ock til Anckar sättning, samt upbära hwad Lots i accord och betalning tilfalla bordt; Börande Skeppare, Kronans umgiällder å behörig ort ärlägga; och gjäller denna punct til efterlefnad alla års tider.

Förenämde Kongl. Maj:ts Nådiga stadgande, äga fördenskull alla wederbörande at ställa sig till behörig och noga underdånig efterlefnad, och anmodas Kongl. Maj:ts Befallnings-hafwander lämna så wäl Upbördsmän som Lotsbetjeningen, all den Embets handräkning, härwid nödig wara kan. Carlskrona den 31 December 1795.

På Dragande Kall och Stor-Amirals Embetes wägnar.


J. PUKE.

CARL JUSLEEN. R. CEDERSTÖM. M.G. KIHLGRÉN.
ADOLPH FRED. LOFFMAN.

C. L. STRÖMHOLM. G.J. WALDAU.


Kongl. Maj:ts Stor Amirals Embetes för Örlogs-Flottan. Kungjörelse! Om en wiß förhögning uti beräknings-sättet af Lots- och Båkmedlen å de Taxor, som genom Trycket blifwit utfärdade d. 10 Februarii 1783. Gifwen Carlskrona d. 31 Dec. 1795.
[Karlskrona]. Tryckt i Kongl. Amiralitets Tryckeriet, 1796. 22 cm, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.