Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,

Angående
Den förledit år å Convoy-afgiften utsatte tilöknings fortfarande.

Gifwen Stockholms Slott den 12 Martii 1799.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet.


WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schleßwig Hollstein, &c. &c. Göre weterligt: det Wi, genom Nådig Kungörelse af den 8 Maji förledit år, förordnat, at, jemte det den, enligt Wår Nådiga Förordning den 2 Februarii 1797, inkommande och utgående waror ålagde Convoy afgift skulle beräknas til Fem proCent af hwarje Tull-clarerings-Summa, borde, til underlättande af den serskildta kostnad, som til sjöfartens beskydd samma år erfordrades, en tilökning å nämde afgift utgå och efter lika beräknings grund erläggas med En proCent för inkommande och Fem proCent för utgående waror til årets slut: Och som Wi tillika förklarat Oß wilja efter berörde års utgång i Nåder föreskrifwa, huru med samma tilöknings upbärande derefter komma at förhållas, och fortfarandet deraf än widare är af nöden til fyllnad i förledit års ännu icke ersatte förenämde kostnad; Altså hafwe Wi härmed i Nåder welat stadga, at enahanda tilökning å Convoy-afgiften innewarande år, som det sist förflutna, upbäras skal. Och wele Wi efter detta års slut, enligt befinnande omständigheter, ytterligare förordna, huru med samma förhöjning då förhållas bör. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 12 Martii 1799.

GUSTAF ADOLPH.
(L. S.)

M. Rosenblad.


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den förledit år å Convoy-afgiften utsatte tilöknings fortfarande. Gifwen Stockholms Slott den 12 Martii 1799.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1799. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.