Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,

Angående
Den tilökte Convoy-afgiftens fortfarande innewarande år, och tils widare.

Gifwen Stockholms Slott den 4 Februarii 1800.


Cum Gratia & Privilegie S:æ R:æ Maj:tis.

Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1800.


WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schleßwig Hollstein, &c. &c. Göre weterligt: at som Wi inhemtat, huruledes kostnaden til den år 1798 af Oß til Sjöfartens beskydd Nådigst förordnade Convoy-Expedition, genom den, enligt Wåra Nådiga Kungörelser den 8 Maij samma år och den 12 Martii sistledne år, påbudne tilökning i Convoy-afgiften, ännu icke hunnit blifwa ersatt; Och Wi af sådan orsak funnit fortfarandet deraf än ytterligare nödigt; Altså wele Wi härmed Nådeligen stadga och förordna, at förenämde tilökning i Convoy-afgiften äfwen innewarande år och tils widare kommer at erläggas och upbäras. Det alle, som wederbör, hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 4 Februarii 1800.

GUSTAF ADOLPH.
(L. S.)

M. Rosenblad.


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den tilökte Convoy-afgiftens fortfarande innewarande år, och tils widare. Gifwen Stockholms Slott den 4 Februarii 1800.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1800. 4to, [3] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.