Kongl. Maj:ts
Nådiga
Förordning,
angående folkpaß wid sjöresor inrikes orter imellan;
Gifwen Stockholms Slott den 26 October 1833.Cum Gratia & Privil. S:æ R:æ Maj:tis


Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1833.


Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att, som Wi i Nåder inhemtat, att hittills utfärdade stadganden, rörande uttagandet af folkpaß wid inrikes sjöresor blifwit olika tillämpade samt att den skyldighet, som i wißa orter ansetts äga rum äfwen för Landtmän, att för dem tillhöriga fartyg och båtar, som till inrikes sjöfart begagnas, förse sig med paß från Wåre Befallningshafwande eller städernes Magistrater, medfört olägenhet och föranlett till onödiga utgifter wid Landtmanna-seglation, Wi alltså funnit godt, att, med ändring och uphäfwande af nu gällande föreskrifter om folkpaß wid sjöresor inrikes orter imellan, till efterrättelse från och med nästa års början, Nådigst förordna:

1:o. Att de, som föra fartyg eller båtar, tillhöriga Landtmän eller inwånare i köpingar, fiskelägen och lastage-platser, skola, wid resor inrikes orter imellan, i alla de fall, då, enligt gällande Förpaßningsstadga, förpaßning bör för fartyget eller båten uttagas, wara försedde med namnlista å besättningen eller så kalladt folkpaß

2:o. Att nämnde paß, hwilka gälla endast för det år, hwarunder de blifwit uttagna, skola utfärdas af den Tulltiensteman, som å fartyget eller båten första gången hwarje år meddelar förpaßning, sedan likwäl för honom blifwit företedda behöriga intyg, att hwar och en af besättningen eger god frejd; börande Skepparen eller den, som förer fartyget eller båten, wid hwarje anloppsort, der tullbewakning finnes, upwisa folkpaßet till påteckning af wederbörande Tulltjensteman, hwilken jemwäl, i händelse besättningen undergått förändring, åligger att sådant å paßet anmärka;

3:o Att i de fall åter, då fartyg eller båtar, tillhörige Landtmän eller inwånare i köpingar, fiskelägen eller lastage-platser, icke äro underkastade förpaßning, men afgå till aflägsna, utom Länet belägna orter, hwilka af dem icke wanligen besökas, åligger Skepparen eller den, som förer fartyget eller båten, att medhafwa wederbörande Kronobetjents eller Presterskaps betyg om besättningens frejd och hemvist; hwaremot dylika betyg ej erfordras för resor, som med berörde fartyg eller båtar werkställas inom Länet eller derintill belägna orter, hwilka af dem wanligen besökas.

4:to. Att å fartyg och båtar, tillhöriga städernes inwånare, de der begagnas för resor inrikes orter imellan, alltid skall finnas folkpaß, hwilket, wid fartygets eller båtens första resa hwarje år, Magistraten åligger att utfärda, sedan besättningen inför stadens Sjömanshus, i händelse sådant finnes, men i annat fall inför Magistraten, blifwit behörigen påmönstrad;

5:to. Att deße folkpaß, i likhet med hwad om enahanda paß å fartyg och båtar på landet är stadgadt, gälla endast det år, hwarunder de blifwit meddeldta samt likaledes böra wid hwarje anloppsort, der tullbewakning finnes, uppwisas till påteckning af wederbörande Tulltjensteman, som, i händelse besättningen undergått förändring, äfwen tillhör att sådant å paßet anmärka: åliggande deßutom Skeppare å städerne tillhöriga fartyg och båtar, att wid slutad sjöfart hwarje år inför Sjömanshuset i stad, der sådant finnes, och i annan händelse inför Magistraten afmönstra besättningen och folkpaßet aflemnas; och

6:o. Att om folkpaß ej medhafwes eller företes i de fall, då sådant härofwan är föreskrifwet, Skepparen eller den, som förer fartyget eller båten, skall böta Sex Riksdaler 32 skillingar: den som försummar iakttaga stadgandet i 1:sta punkten af förberörde tredje moment, skall plikta Tre Riksdaler 16 skillingar; samt att Skeppare i stad, som underlåter att inmönstra och afmönstra besättningen samt wid sista resan om året återställa folkpaßet, skall derför böta Sex Riksdaler 32 skillingar Banco. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 26 October 1833.

CARL JOHAN.

(LS)

C.D. Skogman.

(N:o 24.)


Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående folkpaß wid sjöresor inrikes orter imellan; Gifwen Stockholms Slott den 26 October 1833.
Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1833. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.