TAXA,
å afgifterne för genomfarten af Åkers Kanal och Sluß.

Däckade Fartyg: Banko
R:dr sk. r.
Swenska och Norrska Fartyg, barlastade eller toma, från och med twå Läster samt derutöfwer, för hwarje Läst - 10 8
Lastade med hwad gods som hälst från och med twå Läster samt derutöfwer, för hwarje Läst - 16 -
Odäckade Fartyg:
Barlastade eller toma, från och med 2 Läster samt derutöfwer, för hwarje Läst - 9 -
Lastade med hwad gods som hälst, från och med twå Läster samt derutöfwer, för hwarje Läst - 12 -
Under twå Läster, smärre båtar och så kallade ökstockar, med eller utan last i ett för allt - 12 -
Pråmar, lastade eller toma, i ett för allt 1 4 -
Timmer- och Wirkes-Flottor 1 24 -

Afgifterne för genomfarten beräknas i ett för allt, så wäl för sjelfwa Kanalen som för Slußens öppnande.

För Fartyg af fyra Lästers drägt och derutöfwer, då de endast paßera Kanalen nedanom Slußen, betalas hälften af hwad förestående Taxa för hwarje serskildt fall stadgar.

Kongl. Maj:ts och Kronans bewäpnade eller Krigs-Fartyg paßera Kanalen och Slußen utan all afgift.

De från Saltsjön inkommande lastade Fartyg, hwilka med last återwända, betala för återresan endast såsom barlastade.

I öfrigt är till wederbörandes efterrättelse föreskrifwet:

1:o Skeppare eller Kanalfarande åligger, för Slußwerkets Uppbördsman, uppwisa Fartygets Mätarebref och Connoißement på innehafwande Last till utrönande af drägtigheten och den derefter belöpande afgift, som genast erlägges uti Swenskt Bankomynt, och på hwars belopp Uppbördsmannen, utan någon särskildt betalning, meddelar Debetsedel och Qvittence.

2:o Förmenar någon wara sig påförd för hög afgift, anmäle sig hos Konungens Befallningshafwande till den rättelse, som lagligen kan följa.

3:o Skulle några Handlingar till bestyrkande af Fartygets drägtighet icke förefinnas, eller Lästetalet ej med säkerhet kunna utrönas; taxeras afgiften efter befinnande omständigheter på stället; men skulle sedermera kunna bewisas, att Fartyget ej innehölle en sådan drägtighet, hwartill det blifwit ansedt, återställes omkostnadsfritt, hwad som för mycket blifwit utbetaldt.

4:to Alla Fartyg böra fortskaffas i den ordning, som de sig anmäla; och något uppehåll wid afgiftens klarerande utöfwer den tid, som dertill oundgängligen finnes nödig, får icke äga rum.

5:o Ej må Fartyg dröja längre i Kanalen, än som behöfwes för deras snara fortskaffande, för att icke der göra hinder.

6:o Slußen, wid hwilkens öppnande de Kanalfarande med deß Folk bör wara behjelplig, skall, så länge wattnet är fritt från is, alla dagar från kl. 5 om morgonen till 8 om aftonen emellan den 1:sta April och 1:sta Oktober, wara till Allmänhetens betjening och öfriga delen af Året öppnas, då fullt dagsljus är.

7:o Färdas någon wåldsamt, så att antingen Slußen eller Kanalen deraf skadas, föröfwas eljest åwerkan å Kanalen, eller läggas fiskebragder deri, ware den felaktige, utom skadeersättning förfallen till ett wite af 6 R:dr 32 sk. Banko.

Börande denna Taxa å tjenligt ställe wid Kanalen anslås. Stockholm å Lands-Kansliet den 18 Februari 1836.

C. H. RÅLAMB.

G. E. SUNDSTRÖM.


Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1836.


Taxa å afgifterne för genomfarten af Åkers Kanal och Sluß.
Stockholm. L.J. Hjerta, 1836. 40 cm, [1] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.