Skepz eller Siöö Commando Innom Skepzbord.

N:o 23, May 1629

 1. Winden är godh.
 2. Slå ut flaggan.
 3. Skiut efter focket, skott.
 4. Poijke uphäng Bullsanen.
 5. En fram med flaggan på gicken.
 6. Gör löös Mesanen.
 7. Brååspeel i Bååten.
 8. Lyft töijanckaret, anckar upp.
 9. ... om Speelet.
 10. Cabbelarium om Speelet.
 11. Bommar i Speelet.
 12. Man i Speelet.
 13. Några Man i afhåll.
 14. Kast ut Betingen.
 15. Seis up, Seis up.
 16. Wind an i Spelet.
 17. Ligg i stadigt.
 18. Skeppet Stäfwar.
 19. Håll wähl af.
 20. Cabellarium oklar.
 21. håll för löst af.
 22. wind ankeret stegwijs.
 23. acht på Pallen.
 24. Wind Pall.
 25. Stå i Spelet.
 26. up några Man uhr Speelet.
 27. giör seglen lösa.
 28. Brassa focken om Bakbord.
 29. Stor Rån om Styrbord.
 30. hwar ligger Rohret.
 31. Lägg Roor om styrbord.
 32. Låt falla Buuksarsningarna.
 33. Skiöt före Marsseglen.
 34. hiss upp färmärss Seglet.
 35. Belägg så.
 36. Låt falla Focken.
 37. håll ut fockboglinan om styrbord.
 38. anckar upp och Neer.
 39. anckar är lyft.
 40. Skeppet faller rätt.
 41. ankerståcken uhr wattnet.
 42. Stecket i Klysen, seis.
 43. upgå i Speelet.
 44. upp alle Man uhr Speelet.
 45. Sätt till Mesanen.
 46. Brass full för Seglen.
 47. Lyft Roret [Rooet].
 48. hijs up stoor Märsseglet.
 49. hål igenom Toppl. . . . .
 50. sätt anckaret på Bogen.
 51. Giör Stoor Seglet löös.
 52. Winden Skiärpar.
 53. halsarna till.
 54. Skiärp Seglen.
 55. Fäst Bouglinor.
 56. sätt in Bååten.
 57. Man till roor kom intet högre.
 58. Wij måste wända.
 59. gå öfwer andra Bougen.
 60. Rey, Rey.
 61. hwar på sitt wärck.
 62. Roor i Lää.
 63. Förmärss Bouglijnor lösa.
 64. Fyr ut fock Skiutet.
 65. Brassa till Lofwardtz.
 66. Det går hool Siö.
 67. Skeppet will intet öfwer Stag.
 68. Det faller af igen.
 69. håll full Segell.
 70. gee fart till wända.
 71. giör alt Klart.
 72. Roret dickt i Lää.
 73. Fyr lijtet på fock Bouglinan.
 74. wäll så.
 75. winck [?] med förseglen.
 76. Focken på Mast.
 77. stick up stoor halsen.
 78. Kort up stoor Skiötet.
 79. stick up fockhalsen.
 80. Kort up fock skiötet.
 81. bär öfwer Meesans halsen.
 82. Låt gå ackter Segelen.
 83. Kast lös stor bouglijnan.
 84. lös Märss Bouglijnan.
 85. låt gå fockbouglinan.
 86. Kast löös läbrassarne.
 87. öfwer med Roret.
 88. Brass om storrån.
 89. hals om.
 90. håll fast lof Brassen.
 91. håll dickt under storhalsen.
 92. Belägg wäll.
 93. håll om storskiötet.
 94. håll om focken.
 95. sätt till fockhalsen.
 96. rappa fockskiötet.
 97. Skiärpa Seglen.
 98. håll ut stoor Boglijnan.
 99. håll ut stoor märss Bouglinan.
 100. Brassa för seglen.
 101. fock skiötet om.
 102. håll ut fockboglijnan.
 103. Skeppet lofwar hårdt.
 104. Kom intet högre.
 105. mot med Råret.
 106. Kom intet lägre.
 107. winden stiller af.
 108. det blir lungdt.
 109. Styman acht på Man till ror.
 110. låt intet Skiutugla.
 111. Bräck in fock skiöt.
 112. håll på förmärss Brassen.
 113. det lofwar hårdt.
 114. Brass emot . . .
 115. Roor till lofwardt om Bord.
 116. det faller igen.
 117. Winden Rymmer.
 118. fyr af Skiöten.
 119. fyr på Bouglinor.
 120. fyr af Mesans skiöt.
 121. Toppa Blindan.
 122. En Bakstag wind.
 123. Breeda Seglen.
 124. Löös Brassar i Lää.
 125. Löös Bouglijnor.
 126. stick up halsar.
 127. Kort ut skiöten.
 128. Brass för en wind.
 129. gig up Mesanen.
 130. Wij ha intet siö Nog i Natt.
 131. Minska Segell.
 132. Tag in Blindan.
 133. låt löpa Märss Seglen.
 134. Skiöt ner.
 135. gig up Stoor Seglet.
 136. Skeppet löper hårdt fart.
 137. Kasta bijde wind från wallen [?].
 138. låt falla stoor Seglet.
 139. sätt till Storhalsen.
 140. fockhalsen till.
 141. Brassa om i Lää.
 142. Skiöten an /om?/.
 143. fäst bouglijnor.
 144. Mesanen Beij igen.
 145. håll så wist Man till Roor.
 146. det Blåser hårdt.
 147. Märss Seglen inn.
 148. gijg före i Lää först.
 149. Löös Märss skiöten.
 150. håll på Märssbuuk Tacklet.
 151. upp några Man i Märssen.
 152. Beslå Märss Seglen.
 153. det Blåser ren Storm.
 154. Skieppet stäfwar hårdt.
 155. Focken på Stäfwen
 156. Stryk neer focken.
 157. uppå Råån Beslå focken.
 158. sätt focken på Ståtgarn. /Stötgarn/
 159. hiss opp fockrån igen.
 160. sätt fast Racks Tråssen.
 161. Belägg fast Brassar och Toppläntor.
 162. giör Rooret fast i Lää.
 163. Frista Pompen.
 164. Pompa Läns.
 165. Stryk Mesans Spryet.
 166. Swichta Mesanen.
 167. hiss up Mesans Spryet.
 168. håll an Mesans Skiööt.
 169. Sätt up qwarteer.
 170. Ring i Klåckan.
 171. Strybord qwarter till Roor.
 172. En Man på backen ser ut.
 173. sätt Liuus i Landternan.
 174. Stoppa Klysarna wähl.
 175. Constapel surra Styckarne fast.
 176. Winden sachta något.
 177. det slingrar hårdt.
 178. upp alle Man.
 179. Prophoss kiör up folcket.
 180. sätt focken till.
 181. Kast löös Buuksgårdingar och sprut Taglen.
 182. Brassa focken.
 183. fördehl nu wid hlas och skiööt.
 184. håll i hals och skiöt tillijka.
 185. håll ut fockbouglijnor.
 186. Lyft Rooret.
 187. det dagas.
 188. Een på stången ser efter Land, Land.
 189. till lofwart förut.
 190. I Lää en god Kiänning.
 191. Märss Seglen löösa.
 192. man till Roor, huru ligger an.
 193. håll rätt på.
 194. wij ha flod.
 195. Ebben är förbij.
 196. det är half flood.
 197. wij har spring tijd.
 198. håll det tornet rätt förut.
 199. Lembna den tunnan om styrbord.
 200. Styr wist, du girar för mycket.
 201. Styrman kasta lod.
 202. här är den bästa redd.
 203. här är 12 fambnar Sand grund.
 204. håll up tougen.
 205. Kast om Betingen.
 206. fyr ankaret. för bougen.
 207. Boijen klar.
 208. tag in seglen.
 209. Constapel stå klar.
 210. ge fyr Swänsk lösen.
 211. låt anckaret falla.
 212. stick Bucht.
 213. törna.
 214. Seis up.
 215. Skeppet Sweayar up.
 216. Kläd tougen wähl.
 217. fyr på klädningen.
 218. tåppa Råna rätt.
 219. Brassa twärt skiepps.
 220. Skiut up taglen.
 221. Sätt ut båten.
 222. förtöija Skeppet.
 223. Siö winden blåser upp.
 224. sätt en katta på daglig anckaret.
 225. Stryck stänger och rår.
 226. Stångwindreep om Speelet.
 227. Wind an.
 228. giör löös stång wantet.
 229. fyr löös stag tallien.
 230. Klappa ut slåt hollet.
 231. upgå, upgå.
 232. Kaya råna.
 233. Stoppa /Koyssen/Kayssen/.
 234. Warpa Skepp.

Transcribed by Lars Bruzelius

Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Seamanship | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.