Sjöexpeditioner och exercis med Kongl. Flottans bevärade fartyg 1852.

Calskrona Station:

Fregatten Eugenie: Chef, Kommendör-Kapten Wirgin. Exped. fortfar från förra året, på verldsomsegling.

Korvetten Lagerbjelke: Chef, Kommendör-Kapten C. Engelhart. Afseglade i Sept. förra året å expedition åt Södra Amerika och West-Indien*); återkom till Carlskrona, inspkterades af Befälhafvande Amiralen den 20 coh 21 Juli; utrustade och afmönstrade den 26.

Fregatten Josephine: Chef, Kommendör-Kapt. Frih. Ruuth. Expedition 3 månader, genom Bälterne åt Nordsjön, och åter genom Öresund. Besökt Holländska hamnar och redder. För vattens och förfriskningars intagande, har Fregatten anlupit Fleckerön 2:ne gånger, samt Götheborgs, Helsingborgs, Köpenhamns och Ystads redder. den 23 Aug. återkom till Carlskrona, inspekterades 3:ne dagar af Befälhafvande Amiralen, samt afmönstrade den 1 September.

Korvetten Jarramas: Chef, Kapten von Diedrichs. Expedition på 3 månader med Kadetter från Kongl. Krigs-Akademien. Beökt hamnarne Gefle, Hernösand och Sundsvall. Återkom till Carlskrona den 18 Augusti; inspekterades af Befälhafvande Amiralen den 19, 20 och 21, samt afmönstrade den 25.

Korvetten Svalan: Chef, Kapten Ahlgren. Expedition 3 månader med Matroser och Jungmän i Carlskrona farvatten. Inspekterades af Befälhafvande Amiralen; afmönstrade den 1 September.

Korvetten Najaden: Chef, Kapten O. Améen. Expedition åt Medelhafvet fortfar; afseglade i slutet af September.

Linieskeppet Fäderneslandet: Chef, Kommendör-Kapten Meister. Upptackladt, men utan underslagne segel; förlagdt i inre krysset på Carlskrona redd, till artilleri- och handvapensöfningar för Artilleri-Båtsmän, samt till kasernering för Båtsmän af varfsparaden, 4 månader. Inhaltes på varfvet den 30 September och afmönstrade. Skeppet har upp- och aftacklats af varfs-befälet med parads-folk.

Ång-Korvetten Thor: Chef, Kapten O. Améen. Expedition 8 dagar i Juni, att från Stettin öfverföra H.K.K Prins Friederich af Nederländerne till Carlshamn.

Dito: under befäl af samme Chef. Expedition 17 dagar från den 1 Juli att återföra Hans Nederländska Kongl. Höghet från Carlshamn.

Dito: Chef, Kapten Frih. Th. Cederström afgick den 6 september, att ifrån Wernamünde öfverföra Hans Maj:t Konungen och den Kongliga Familjen till Christiania. Återkom den 24 i samma månad och afmönstrade den 25.


Af de protokoller Befälhafvande amiralen låtit föra under inspekterandet af ofvannämnde fartyg inhämtas följande:

Manöver *).

Tillsegelsgående: Josephine 14'; Jarramas 22'; Svalan 10'.

Stagvändning: Josephine 4'; Jarramas 3' 30''; Svalan 2' 52''.

Fördivinds vändning: Jarramas 4'.

Märssegels refvande: 1:a refvet: Josephine 2'; Jarramas 1' 45''; Lagerbjelke, stor- 2', för- 1' 44''. 2:a refvet: Josephine 2'; Jarramas 2'; Lagerbjelke, stor- 1' 40'', för- 1' 25''.

Utstickning af båda refven: (styfva lik före och efter utstickningen) Josephine 2'; Jarramas 2' 30''; Svalan 1' 50''.

Intagning af Under- och Bram-segel, de sednare beslagne: Josephine 2'; Jarramas 2'; Svalan 1' 28''.

Intagning af Märs-segel, desses och Underseglens beslående: Josephine 2'; Jarramas 2'; Svalan 1' 35''.

Ombyte af Märs-segel: (seglen lösgjorde före, och beslagne efter ombytet) Josephine 19' 30''; Jarramas 14'; Lagerbjelke 11' 20''; Svalan 10' 15''.

Exercis med Rundhult.

Bramrårs och Bramstängers nertagning i däck: Josephine 9'; Lagerbjelke, stor- 7' 49'' för- 6' 25''; Jarramas 8'; Bramstänger och Bramrår upp: Josephine 9' 30''; Lagerbjelke 10'; Jarramas 4' 30''; Svalan 3' 48''. Ombyte af Märsrår: (seglen frånslagne, nedlagde i märsarne, beslagne efter ombytet) Josephine 62'; Lagerbjelke 25' 13''; Jarramas 27'; Svalan 20'. Ombyte af Stänger; (för och kryss) Josephine 57'; Jarramas 37' 30''.

Exercis med kanoner och handvapen.

Klart skepp till drabbning: Josephine 11'; Lagerbjelke 4' 40''; Jarramas 5'. Efter genomgången exercis, blindt samt med löst krut, företogs: Målskjutning på tafla: Josephine (afståndet 1000 alnar). Vid 23:e skottet gick taflan sänder, med 19 träffar, hvaraf 2 i pricken. Jarramas: (afståndet 900 alnar) af 45 skott, 7 träffar, hvaraf 3 af kanon, och 4 af karronader. På båda sidor om taflan, syntes 12 skott hafva träffat jordvallen och 1 borttagit röda flaggan på flaggstången, stående bakom jordvallen i skottlinien. Skjutning med gevär på tafla under Fockrå-nocken: Josephine, 64 man, 3 skott per man (192). De flesta skotten träffade och taflorne sönderskötos i spillror. Lagerbjelke, 14 man, 3 skott per man (42) 15 träffar, Jarramas, 26 man, 3 skott per man, 70 träffar.

Barkassers och Slupars armering: (med skjutpjeser, amunition, handvapen &c. enligt reglementet) Josephine 16' Jarramas 13'.

Ruddfartygens in- och utstättning: Slup och Barkass ut. Josephine 7', Jarrmas (icke förut; hon satte från sitt ställe mellan kobryggan) 10'. Insatte: Josephine 15'.

(Stockholms Station.)

Ångfartyget Gylfe: Chef, Kommendör-Kapten och Ridd. J. Lilliehöök; inmönstrad den 15 Maj och den 22 Augusti; afmönstrad den 14 Juni och 2 September; under båda dessa expeditioner stäld till disposition af H.K.H. Kron-Prinsen.

Rekognoserings-expedition i Stockholms skärgård: Chef, Kapten och Ridd. Egerström; inmönstrad den 22 Maj, af mönstrad den 4 Juni.

Rekognoserings-expedition i Stockholms skärgård: Chef, Kapt.-Löjtn. C. C:on Warberg; inmönstrad den 5 Juni; afmönstrad den 18 Juni.

1 Bataljon Kanon-Jollar: Chef, H.K.H. Hertigen af Östergöthland; inmönstrad den 3 Augusti.

1 Bataljon Kanon-jollar: Chef, Kapten och Ridd. Tersmeden: inmönstrad den 1 Juni och den 6 Augusti; afmönstrad den 28 Juni 0ch 9 September; använd till exercis för Skeppsgossar.

Kanon-slupen Fjolner: Chef, Prem.-Löjtn. von Feilitzen; inmönstrad den 22 Maj; afmönstrad den 21 Juni.

Kanon-Slupen Birger: Chef, Prem.-Löjtn. von Feilitzen; inmönstrad den 9 Augusti; afmönstrad den 7 September.

Ångfartyget von Sydow: Chef, Kapt.-Löjtn. Schnell; inmönstrad den 20 Juni och den 17 Juli; afmönstrad den 23 Juni och den 7 Augusti; använd för Stationens och för Kanonjolls-bataljonernes behof.

Ångfaryget Kare: Chef, Löjtnanten vid Flottans Mekaniska Korps Jonzon; inmönstrad den 24 Juli; afmönstrad den 2 Augusti.

Ångfartyget von Sydow: Chef, Kapt.-Löjtn. Olivecrona; inmönstrad den 25 Augusti; afmönstrad den 7 September; kontroll-expedition för Sjö-Karte-verket.

Lots-Chefs-fartyget Snäckan: Chef, Sek.-Löjtn. F.V. af Klint; expedition för bestämmande af kompassens missvisning i Östersjön.

Sjömätning i Byelfvens vattendrag: Chef, Kapten E. Warberg; inmönstrad den 21 Maj; afmönstrad den 4 Oktober.

Chefs-fartyget Hilda: Chef, Prem.-Löjtn. Klingspor; inmönstrad den 12 Maj; afmönstrad den 30 September; sjömätning å Hallands kust.

Chefs-fartyget Brynolf: Chef, Kapt.-Löjtn. Grefve Cronhjelm; inmönstrad den 23 September; karantäns-bevakning vid Djurhamn.

Götheborgs Station.)

Ångfartyget Nordstjernan: Chef, Kapt.-Löjtn. Hultén; inmönstrad den 19 Juni; afmönstrad den 5 November; postfart emellan Stockholm och Stettin.

Chefs-fartyget Frigga: Chef, Sek.-Löjtn. Grefve C.A. Wachtmeister; inmönstrad den 18 September; afmönstrad den 20 September; utrustad för karantäns-bevakning i Götha Elf. Expedition instäld.

Under året 1852 hafva från Flottans 3:ne Stationer varit kommenderade till sjös.

3 Kommendör-Kaptener.
11 Kaptener.
15 Kapten-Löjtnanter.
25 Premier-Löjtnanter.
53 Sekund-Löjtnanter.
2 Löjtnanter af Mekaniska Korpsen.
1 Officer af Marin-Regementet.

*) Utförlig berättelse om denna expedition är intagen uti Tidskrifts förra årgång.

*) Tiden räknad från verkställighets-momentet, till fullbordad manöver eller exercis.


Tidskrift i Sjöväsendet, Vol. 16 (1853). pp 79-84.


Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Seamanship | Search.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.