KONGL. MAJ:T har i nåder befallt att, å sjövapnets fartyg, följande kommandoord, ställde till rorsmannen eller till den som öfvervakar styrningen, nemligen:

Styrbord!

Styrbord hän!

Styrbord med roret!

Styrbord litet!

Dikt Styrbord!

Hårdt Styrbord!

Styrbord ombord! med flera, i hvilka ordet Styrbord ingår, alla betyda att roret skall läggas så att fartyget, med fart föröfver, girar Styrbord hän; samt att kommandoorden:

Babord!

Babord hän!

Babord med roret!

Babord litet!

Dikt Babord!

Hårdt Babord!

Babord ombord! med flera, i hvilka ordet Babord ingår, alla betyda att roret skall läggas så att fartyget, med fart föröfver, girar Babord hän.

Huru mycket ror, som vid hvarje fall skall gifvas, antydes på vanligt sätt genom det olika uttrycket derföre som begagnas.

Hvad här blifvit anbefaldt beträffande kommando-orden till rorsmannen gäller äfven i afseende på tecknen, så att t. ex. armens utsträckande eller en vink med handen Styrbord hän, betyder att styrbords ror skall gifvas, d.v.s. roret lägges så att fartyget, med fart föröfver, girar styrbord hän.

Utom andra vederbörande i fartyget skall äfven ombordkommande lots underrättas om huru roret bör kommenderas.

Nu på expeditioner utevarande fartyg, tillhörande Kongl. Flottan, fritagas från att ställa sig till efterrättelse denna order förrän de efter återkomsten till Karlskrona utgå på ny expedition.

Stockholms Slott den 18 Mars 1872.

På Nådigste befallning

BR. ABR. LEIJONHUFVUD.

O. Stackelberg


P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1872. 19,5 cm, 1 blad.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Seamanship | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.