KOMMANDO-ORD
ATT TJENA TILL EFTERRÄTTELSE

FLOTTANS SKOLFARTYG.


Dessa kommando-ord för de ombord vanligaste förkommande manövrer med alle man fastställas att tillsvidare tjena till efterrättelse på Flottans skolfartyg.

Stockholm den 12 April 1879.
P. VIRGIN

C.G. Lindmark

Bramstänger och Bramrår.

Upptagning af bramstänger.

All man — upp bramstänger!

Afdeldt manskap — i märsarne *)!

Räck bramrepen!

Äntra upp!

Hissa bramstängerna!

Väl!

Loss!

Nedtagning (refning) af bramstänger.

Alle man — ned (refva) bramstänger!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Räck bramrepen!

Äntra upp!

Lätta i bramrepen!

Klart!

Fira bramrepen!

Fast!

Äntra i däck!

Upptagning af bramrår.

Alle man — upp bramrår!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Räck bramfallen!

Äntra upp!

Hissa bramrårna!

Stå i n.n. bramfall!

Klart!

Kryss!

Knäfra i!

Nedtagning af bramrår.

Alle man — ned bramrår!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Räck bramfallen!

Äntra upp!

Klart!

Lyft i bramfallen!

Fira!

Äntra i däck!

Segels under- och från-slagning.

Underslagning af märs- och undersegel.

Alle man — slå under märs- och undersegel!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Räck taljor, gigtåg och gårdingar.

Hal' dör!

Hissa öfverallt!

Fast!

Märs- och underrågastar — äntra upp!

Klara vid spirorna!

Spirorna upp!

Ligg ut och slå under!

Klara vid spirorna!

Spirorna ned!

Frånslagning af märs- och undersegel.

Alle man — slå ifrån märs- och undersegel!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Märs- och underrågastar — äntra upp!

Klara vid spirorna!

Spirorna upp!

Ligg ut och slå ifrån!

Räck bramrepen, klara vid taljor, gigtåg och gårdingar!

Lätta i bramrep och buktaljor!

Fira ned öfverallt!

Klara vid spirorna!

Spirorna ned!


Segels sättande, bergande och refning samt utstickande af ref.

Undersegels sättande.

Öfverhala gårdingar på underseglen!

Räck halsar och skot!

Klart!

Falla!

Fast n.n. hals (skot)!

Undersegels bergande.

Räck undersegels gigtåg och gårdingar!

Hal' dör!

Upp underseglen!

Undersegels refning.

Alle man — refva undersegel!

Räck undersegels gigtåg, gårdingar och reftaljor!

Hal' dör!

Upp underseglen!

Hala reftaljorna!

Underrågastar — ett (två) ref — äntra upp!

skall seglet åter sättas, se undersegels sättande.

Utstickande af ref ur undersegel.

Underrågastar — upp och stick ett (två) ref ur underseglen!

Räck undersegels gigtåg, gårdingar och reftaljor!

Hal' dör!

Upp underseglen! eller Lätta i gigtåg och gårdingar!

Stötta reftaljorna!

skall seglet åter sättas, se undersegels sättande.

Märssegels sättande.

(märsseglen antagas vara lossgjorde.)

Räck märseskot!

Skota märsseglen!

Fast n.n. märseskot!

Räck märsefallen!

Hal' dör!

Hissa märsseglen!

Fast n.n. märsefall!

Märssegels bergande.

Räck märsegigtåg och dämpgårdingar!

Hal' dör!

Stick upp märseskot — giga!

Räck n.n. märsebrassar*), klara vid märsefallen!

Hala brassarne!

Fira märsefallen!

Låt löpa!

Märssegels refning.

(Bidevind, bramseglen antagas vara satta.)

Alle man — refva märssegel!

Märsgaster — ett (två etc.) ref — äntra upp!

Räck lofvarts märsebrassar, klara vid märsefallen!

Loss märseboliner och bramskot, hal upp i brassarna, fira märsefallen!

Låt löpa!

Hala reftaljorna!

Räck märsefallen!

Hissa n.n. märssegel!

Fast n.n. märsefall!

Utstickande af ref ur märssegel.

Stötta reftaljorna, sätt på märsefallen!

Märsgastar — upp och stick ett (två etc.) ref ur märsseglen!

Räck märsefallen!

Hissa n.n. märssegel!

Fast n.n. märsefall!

Bramsegels sättande.

Upp och gör loss bramseglen!

Räck bramskot och fall!

Klart!

Falla!

Skota, hissa bramseglen!

Fast n.n. bramskot (fall)!

Bramsegels bergande.

Klart att berga bramseglen!

Hal' dör!

In bramseglen!

Anm. I. I frisk bris kommenderas: klart att berga bramseglen! Hal dör! Loss lä bramskot och fall! In bramseglen!"

Anm. II. Fasta öfverbramsegel sättas och bergas med kommandoord, gifne i öfverensstämmelse med dem för bramseglen.

Flygande öfverbramsegels sättande.

Klart att sätta öfverbramseglen!

Hissa!

Klart!

Skota, hissa öfverbramseglen!

Fast n.n. öfverbramskot (fall)!

Flygande öfverbramsegels bergande.

Klart att berga öfverbramseglen!

Klart!

In öfverbramseglen!

Mesans sättande.

Räck mesane uthalare!

Hal' ut mesan!

Fast mesane uthalare!

Mesans bergande.

Räck mesanebrok och gigtåg!

In mesan!

Anm. gaffelapa och gaffelfock sättas och bergas med kommandoorden: Räck ape-skot (gaffelfocke-skot) och uthalare! Hal ut apan (gaffelfocken)! Fast ape-skot (gaffelfockeskot)! Räck ape-gigtåg (gaffelfocke-gigtåg) och inhalare! In apan (gaffelfocken)!

Klyfvares sättande.

Ut och gör loss klyfvaren!

Räck klyfversfall!

Hissa klyfvaren!

Fast klyfversfall!

Hal an klyfversskot!

Fast klyfversskot!

Klyfvares bergande.

Räck klyfvers nedhalare!

Hal' ned klyfvaren!

Anm. Öfrige fasta stagsegel sättas och bergas med kommandoord, gifne i öfverensstämmelse med dem för klyfvaren.

Flygande jagarens sättande.

Klart att sätta jagaren!

Hissa jagaren!

Fast jagersfall!

Hal' an jagersskot!

Fast jagersskot!

Flygande jagares bergande.

Klart att berga jagaren!

In jagaren!

Ledsegels sättande.

Klart att sätta n.n. ledsegel om styrbord (babord)!

Ut spirorna!

Hissa!

Ryck ut! (då öfver- och bramledseglen sättas)!

Skota, hissas!

Fast n.n. ledsegelsskot (fall)!

Ledsegels bergande.

Klart att berga n.n. ledsegel om styrbord (babord)!

Klart!

Hal' ned!


Till segels- och till ankars-gående.

Till segelsgående.

(Förberedande arbeten, såsom kettingens läggande till spels m.m., antagas vara verkstälde.)

Alle man — gå til segels!

Sök spel!

Vinda till n.n. famnar i klyset!

Pall i spelet!

Alle man — sätta segel!

Klara att äntra upp och göra loss märs-, bram, undersegel, klyfvare och mesan!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Äntra upp!

Klara vid spirorna!

Spirorna upp!

Ligg ut och gör loss!

Räck märseskot!

Klart!

Falla!

Spirorna ned!

Skota märsseglen!

Fast n.n. märseskot!

Räck märsefallen!

Hal' dör!

Hissa märsseglen!

Fast n.n. märsefall!

Räck bramskot och fall!

Skota, hissa bramseglen!

Fast n.n. bramskot (fall)!

Räck n.n. brassar!

Loss toppläntor och racktaljor!

Hala brassarna!

Fast n.n. brassar!

Sök spel!

Vinda! Varsko upp och ned!

Räck klyfversfall!

Hissa klyfvaren!

Fast klyfversfall!

Hal' an klyfversskot om styrbord (babord)!

Stå i spelet!

Räck n.n. förbrassar! (mesane uthalare!)

Låt klyfvaren gå öfver! (om den varit skotad i lofvart)

Hala förbrassarne! (Hal' ut mesan!)

Fast n.n. brassar! (mesane uthalare!)

Alle mans katt!

Hal' an klyfvers skot!

Tillankarsgående.

(Fartyget antages föra märs-, bram-, undersegel, klyfvare och mesan.)

Alle man — gå till ankars!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Räck undersegels gigtåg och gårdingar, klart att berga bramseglen!

Hal' dör!

Upp underseglen, in bramseglen!

Räck märsegigtåg och dämpgårdingar, klyfvers nedhalare!

Hal' dör!

Stick upp märseskot! — giga!

Räck n.n. brassar, underrå toppläntor och racktaljor, klara vid märsefallen!

Fyrkant öfverallt, fira märsefallen, hal ned klyfvaren!

Låt löpa!

Klara vid n.n. ankare!

Låt gå n.n. ankare!

Räck mesanebrok och gigtåg!

In mesan!

Klara att äntra upp och beslå öfverallt!

Äntra upp!

Klara vid spirorna!

Spirorna upp!

Ligg ut och beslå!

Klara vid spirorna!

Spirorna ned!

Brassa och toppa!

Vaterbommars utsättande.

Klart att sätta ut vaterbommarne!

Afdeldt manskap — äntra upp!

Äntra ut!

Ut vaterbommarne!

Äntra in!

Vaterbommars läggande långskepps.

Klart att lägga vaterbommarne långskepps!

Långskepps!


Vändningar.

Genomvindsvändning.

Klart att vända genom vind!

Lofva!

Hal' upp på bommen!

Fir af för!

Halsar och skot!

Hal' dör — loss akteboliner!

Loss förboliner!

Skärp för!

Undanvindsvändning.

Klart att vända undanvind!

Räck store gigtåg och gårdingar, mesane brok och gigtåg, lofvarts brassar!

Hal' dör!

Upp storseglet, in mesan!

Falla! (till rodret).

Loss akterboliner, skefra akterseglen!

Focke hals och skot!

Loss förboliner, fyrkant för!

Stå i förbrassarne!

Fast n.n. akterbrassar!

Räck mesane uthalare!

Hal' ut mesan!

Fast mesane uthalare!

Öfverhala gårdingarne på storseglet, räck store hals och skot!

Falla storseglet!

Fast store hals (skot)!

Hala förbrassarne!

Fast n.n. förbrassar!

Skärp för!

Anm. Efter hvarje större brassningsmanöver kommenderas: "Hal dör lofvarts underrå brassar, toppläntor och racktaljor!"

Båtars in- och ut-sättande.

Alle man — in (ut) båtarne!

Afdeldt manskap — i märsarne!

Äntra ut!

Räck gölingarne!

Hissa!

Äntra in!

Räck n.n, underrå toppläntor och brassar!

Toppa!

Fast n.n. toppläntor!

Hala brassarne!

Fast n.n. brassar!

Hal dör andra sidans brassar och toppläntor!

Räck nocktaljor och takel (takel och nocktaljor)!

Hala nocktaljorna (taklen)!

Fast nocktaljorna (taklen)!

Hala taklen (nocktaljorna)!

Fira nocktaljorna (taklen)!

Fira taklen (nocktaljorna)!

Loss öfverallt!

Klara att äntra ut!

Äntra ut!

Äntra in!

Fira ned!

Räck n.n. underrå brassar och toppläntor!

Brassa och toppa fyrkant!

Anm. I. Då vid båtars in- och utsättning rårna toppas och brassas före utäntring, rättas kommanoorden derefter.

Anm. II. Efter hvarje slutad manöver kommenderas: "klara upp däck"!


* På Kommandoordet "Afdeldt manskap — i märsarne"! uppäntrar det manskap, som vid de särskildta manövrerna dertill är fördeladt, och stannar i märsarne till dess kommandoordet "äntra upp"! gifves, då det äntrar upp eller ligger ut till sina stationer.

[8] * Vid manövrer, rå rårna på storen och kryssen skola brassas öfverens, kommenderades icke kryssbrassarne särskildt, utan bemannas och halas dessa på motsatt sida till den, som blifvit kommenderad för »akterbrassarne». Sålunda betecknar t.ex. kommandoordet »Räck styrbords akterbrassar»!, att styrbords storebrassar och babords kryssbrassar skola bemannas.


Kommando-ord att tjena till efterrättelse på Flottans skolfartyg.
Stockholm. P.A. Norstedt & Söner, 1879. 19 cm, 14 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Seamanship | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.