Ny inrättning af Pumpar, hvar uti alsintet Läder brukas.

Påfunnen
Af
JOHAN ACRELL
Skeps-Bygmästare vid K. Galere-Esqvadern i Stockholm.

När mig för någon tid sedan berättades, at vid Fahlu Grufva nyligen blifvit påfunnen en art af vatten-pumpar, uti hvilka intet Läder behöfdes, beflitade jag mig at få veta inrättingen deraf. Men när jag sporde, at upfinnaren ej ville uptäcka, hvaruti konsten förnämligast består, och jag likväl betänkte, at en ansenlig besparing, i anseende til det Ängelska Lädrets dyrhet, genom et sådant påfund stode at vinna, tog jag mig före at sjelf tänka der uppå, och fant, at ändamålet kan vinnas genom en inrättning, som jag nu vil beskrifva.

Sjelfva Pumpen göres och båras på vanligt sätt: Hjärtat göres ock efter vanligheten, undantagandes, at i stället för Läder-klaffen, som ligger öfver hålet, varder det insvarfvat för en järn-kula, som deruti lägges til des halfva högd ofvan hjärtats öfver-kant. Kulans diameter proportioneras efter hjertats samt hålets storlek.

Pump-stocken göres sålunda, at vid den vanliga trä-hylsan lemnas fyra stycken fasta Kimbar, hvilka äro i et stycke med sjelfva hylsan. Utan för dessa fasta Kimbar, sättas fyra stycken andra Kimbar, hvilka nedtappas uti sjelfva hylsan. Desse Kimbar skäras, at de, så väl med sina inre som yttre kanter, väl foga til den fasta Kimbarnas inre och yttre kanter, som nogare af ritningen, Tab. IV. Fig. 2, kan skönjas. Inuti sjelfva Pump-skon ursvarfvas äfven något rundt, hvaruti en annan järn-kula lägges, til des Diameter passad efter hålet uti hylsan, i stället för den vanliga Läder-klacken.

Pump-stången göres af järn, med fyra stycken järn-fjädrar, hvilka fästas med nåtnaglar til de fasta Kimbarna. det öfriga göres såsom en annan vanlig Pump.

Ritningen lärer gifva tydeligaste brep om hela inrättningen. A sjelfva Pumpen, med des knä B, hvaruti Pump-vippan C, på en järn-nagel går up och neder. D är en järn-ring, satter omkring öfverkanten af Pumpen, som tillika håller fast knäet, så väl som knappen E, hvaruti knäets ända är intappad. F, hjärtat, med en bögel G, gjord til hjärtats uptagande ur Pumpen. H, järn-kulan, som ligger öfver hålet I, hvilket går midt igenom hjärtat. K, Pum-skon [!], med des fyra fasta Kimbar LLL, och de andra, M, som ned-tappas uti hylsan N. O, järn-kulan som ligger öfver och täpper hålet P, hvilket går genom hylsan, och blifver alt vidare nederåt. Q, järn-stången med des fyra fjädrar RR, hvilka äro fästade uti de fasta Kimbarna med nåtnaglar.

Jag har gjort försök med en på detta sättet af mig förfärdigad Pump, af 5 fots längd, och funnit, at denna inrättning låter sig väl verkställa, hvilken jag ock för Kongl. Vetenskaps Academien vil upvisa, och i Des eller några Des dertil utsedde Ledamöters närvaro anställa profvet, om så åstundas. Men huru vida denna inrättning kan vara nyttig at bruka, så på Skepp som annorstädes, lemnar jag uti Academiens mogna ompröfvande.

Den 16 Nov. 1751.

Academien har låtit undersöka detta påfund, och vid profvets anställande funnit, at Pumpen gör god effect. Enligt Skeps-Byggmästarens Hr. Sheldons yttrande; skulle och sådana med fördel och besparing kunna nyttjas på Kongl. Örlogs-skeppen.


Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar, för År 1752. Vol. XIII. pp 132-134, 1 pl.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.