FÖRESKRIFT VID NYBYGGNADEN AF CANON-JULLAR, BYGGDE PÅ CRAVEL AF EK ELLER FUR.

Föreskrift vid Nybyggnaden af Canon-Jullar, byggde på Cravel af Ek eller Fur.

Längden öfver Stäf, 42 fot.
Bred Mallad, 10 1/6 fot.
Djupgående Armerad, 2 5/12 fot.
Rodden 5 par Åror.
Bestyckningen, En 24:pundig Canon.
Styres med 3:ne Styråror.

§. 1.

Allt virke till Canon-Jullar skall vara af god och seg trädart, utan rötor, röd- ugle- eller hvit-ved. Bugterne icke tillskapas genom räta Piecers behuggning öfver Spån, ej heller Timrens längder genom Kalfning.

§. 2.

I de Jullar som byggas af Ek, skall Köl, Förstäf, Knäet som formerar Akterstäfven, Akterspegelen, all Förtimring, Kölsvin, Bordläggning, Tullbordet för Årklykorne, Knän under Vingarne, Däcks-Balkar, Svants-Balkar, Svants-Näfvet och Svants Däcket, Sidoplankorne till 24:pundige Canon-Lådan och Ställhultet samt Binnings-Klossarne under Sidoplanorne vara af god och seg Ek, men allt öfrigt af god Kärn-Fur.

§. 3.

Hvarannan af fasta Spant Bottenstockarne bultas med N:o 00 Järn genom Kölen och klinkas på plåt å Kölens underkant; de öfrige fasta Spant Bottenstockar spikas med spik som räcker 2, 3, à 4 tum nära Kölens undra kant. Bottenstockarne fällas 3/8 tum ned i fjedren.

§. 4.

Fasta Spant Bottenstockarne i Svantsen bultas alla med N:o 00 Järn och Löshäst Bottenstockarne spikas, men Löshäst Bottenstockarne mellan Akterstäfven och Förstäfven spikas ej; deremot kommer en Kloss långskepps mellan desse Bottenstockar och i hvar fjerde Kloss bultas Kölsvinet, som nedbröstas öfver Bottenstockarne ¾ tum med N:o 00 Järn, som går genom Kölen och klinkas på plåt å Kölens underkant.

§. 5.

Akterstäfs-Knäet bultas särskilt till Kölen, sedan Spanten äro reste, med en bult N:o 0 akter om Spantet 8, och en bult N:o 00 genom Spantet 6. Deremot kommer Bottenstocken till Spantet 4 att bröstas ner i halfva Knäets höjd och Spantbulten sedan gå derigenom. Ändan af Knäet fästes med en Spik till Kölen, hvars Laskar, så väl som Förstäfvens, bultas med N:o 00 i midden och ändarne, då Lasken är 3 fot lång; men kortare Lask eller 2 fot endast med 2:ne bultar af N:o 00 Järn.

§. 6.

Bordläggningen skall väl arbetas och följa Timrens bugt med hela bredden; Nåten böra vara fina och jemna och stå kant i kant på indra sidan. Bordläggnings plankorne skola förskjuta hvarandra minst 6 fot och 3:ne gånger fastsättas innan någon Lask kommer på ett och samma Timmer.

§. 7.

Hvarannan Spik växelvis i Bordläggningen från Långväggarne upp till Relingen gå genom Timren och nitas på plåt. Från Långväggarne till Kölen Spikas bordläggningen utan klinkning med 4 à 5 tums Eke-Spik, och hela Bordläggningen bultas i hvart 5:te Timmer och hvarje Lask med en bult af N:o 00 Järn. Vid Spikningen iakttages den ordningen, att i ena Timret kommer Spiken vid Plankans öfverkant och i nästa Timmer vid Plankans underkant, men vid Laskar och Fästbultar placeras Bult och Spik i ett och samma Timmer på hvar sin kant af Plankan.

§. 8.

Långväggarne, som räcka från Akterspegelen till Bogen, bestå af 2:ne Plankstråk i höjden, hvilka laskas med Tapplaskar af 6 à 7 tums längd och contrade Låsdammar, 6 tum långa, 1 tum tjocka. Långväggarne förbultas på hvarje 5 à 6 fots längd med Bultar af N:o 1 och 0 Järn vexelvis, hvaraf de som slås uppifrån och ner klinkas på plåt utanpå Bordläggningen.

§. 9.

Däcks-beklädnaden blifver öfver allt lika tjock och kring Roddare-Luckorne blifver karm 1½ tum hög och 2 tum bred, omkring hvilken lösa luckor passas. Luckorne beklädas med Smärting och sedan med presenning.

§. 10.

Allt smide och öfrige beslager, af Åre- och Rundhults-klykor, Relings-styttor, Kiste- Lavette- och Årebeslag, Luckejärn m.m., som till inredning och klargöring höra, skall enligt Ritning och föreskrift fullkomligen verkställas.

§. 11.

Alla öfrige tillhörigheter för desse Jullar, såsom inredningen för proviant och Ammunition, en Pump med ett ställ Pumptyg, en Pumprenna, en Mast, en Rå, 12 Rodd- och 4 Styråror, ett Flaggspel, en Båtshake med skaft, en Sättstång allt med sitt tillbehör af träd och jern samt Knapar och Hornkrampor af Ek, skola tillika med allt förenämde på bästa sätt exequeras och drifningen verkställas med fullkomlig noggranhet, att täthet vinnes, utan att drefvet slås djupare än jemt med Plankans inre kant.

§. 12.

Hela Förtimringen öfverstrykes med Beckolja, Bordläggningen Tjäras 2:ne gånger, deraf sista gången med iblandad Rödfärg. Tullbord, Reling, Akterspegel, Lavett och hvad som är öppet innom bords, med god svart Oljefärg, men Däck, Bottnar och Luckor tjäras. Rundhult och Åror målas med svart Oljefärg 2:ne gånger.

§. 13.

Till hvarje Canon-Julle hörer en liten Bonde-Julle om 10 à 11 fots längd, 3¾ à 4½ fots bredd, som ros med ett par handåror, inredd med plikttoft, en mellantoft och en bänk akter. Ror och Rorpinne målas invändes med röd Oljefärg och utvändes endast tjärad, bygd af Ek eller Furu på klink.

Dimentioner på Virke till Canon-Jullar, Byggde på Cravel af Ek eller Fur.

Af Ek. Af Fur.
Fot. Tum. Linier. Fot. Tum. Linier.
Kölen timras till
För och Akter tunnas Kölen, från ½ tum under Spunningen till Ytterkanten, hvarest den blir 2¾ tum, men öfverst För och Akter. 2¼ tum
4 4 4
Akterstäfven tunnas till
För att ej försvaga Kölen, som går Akter om Stäfven, göres Akter-stäfven af ett Knä, som fästes ofvanpå Kölen.
4 4 4
Akterspegelen tunnas till 3 3 2
Förstäfven dito 4 4 4
Förtimringen dito 3 3 6
Dito Akter under Canon 4 5
Bottenstockarne höga på kölen från öfverkant af Spunningen, nemligen: på Spantet ⊕ 6 1/8 tum, Sp. 2 6¼ tum, Sp. 4 6½ tum, Sp. 6, 6 5/8 tum, Sp. 8, 6 7/8 tum, Sp. 10, 7 1/8 tum, Sp. 12, 7 3/8 tum, Sp. 14, 7½ tum, Sp. B, 6 1/8 tum, Sp. D, 6½ tum, Sp. F, 7 1/8 tum, Sp. H, 7 7/8 tum, Sp. K, 9 tum, Sp. M, 10 7/8 tum, Sp.O, 1: 1 3/8.
Timren höga i Slaget 3 4 3 6
Dito vid Relingen ut och in 2 4 2 6
Bordläggningen tjock 1 4 1 6
Kölsvinet högt öfver Bottenstockarne 3 7 4 1
Dito tunnas till 4 4 4
Långväggarne 3 7
Desse 2:ne långväggar Bultas under och upp genom Bordläggningen växelvis. Höjden determineras på Ritningen, och utgöra desse Långväggars upphöjning Akter en fast Lavett för Canon, hvars mellandistance determineras af Canonens form.
Upphöjning Akter eller Lavett-Plankornes tjocklek 5 6 6 4
Bröst- och Kammar-Klossarnes tjocklek under Lavett-Plankorne, så väl som deras bredder, tages af Ritningen.
Vägaren tjock 1 2 1 4
Dito bredd 7 2 7 4
Toft-Balkarne höga 2 6 3 2
Dito breda 4 4 4
Dito bugt 3 2 3 2
Ving-Plankornes tjocklek vid Rodden 3 5 3 7
Dito innom Roddståndet 2 1 2 3
Knän under Vingarne tunnas till 3 4 3 6
På hvarje sida blifver 3:ne Knän, hvaraf de 2:ne aktersta, som endast räcka till underkant af Berhultet blifva tunnade till 2 7 3 1
Berghultet tjockt 1 7 2 3
Dito bredt 4 1 4 1
Rundhultens dimensioner finnas på Ritningen.
Rodd-Årans hela längd, af Gran 19 6 19 6
— deraf Handtaget 9            
— från d:o till Rodden 4:3            
— från Rodd till Blad 9:-            
— Bladet långt 5:6            
Årans tjocklek i Rodden 3 7 3 7
Bladet bredt i yttre ändan 6 6
Årorne blifva runda i Rodden, men innanför Rodden fyrkantige och vid Handtaget 1 tum, eller mera tjocka än vid Rodden.
Distancerne mellan Rodd-klyckornes Centrum 3 3 3 3 3 3
Styr-Årans hela länd, af Gran 21 4 21 4
— deraf Handtaget 10            
— från d:o till Styrklykan 5:-            
— från Styrklykan till Bladet 10:-            
— Bladet långt 5:6            
Styråran tjock i Klykan 4 4
Dito Bladet bredt i yttre ändan 6 6 6 6
Styr-Årorne blifva fyrkantige i Rodden och behålla en jemn tjocklek der innanföre till Handtaget.

Inventarie-Persedlar, hörande till Bil- och Bord-färdighet. Stycke.
Mast med Pockenholtz-skifva och beslag 1
1
Åror, beslagne i rodd och blad 10
Styr-Åror dito dito 3
Reserve-Åror, deraf en Styr-Åra 3
Flagg-Spel 1
Sätt-Stänger, 10 à 12 aln. långa 1
Pump med tillbehör och beslag 1
Pumpställ i Reserve 1
Pumpränna 1
Landgång 9 à 10 al., 15 à 16 t. bred 1
Tappdynor af Näfver sydda 2
Tappklossar af Ek eller Ask 2
Rundhultsklykor af N:o 5 Järn 4
Ledstångs-stöttor Akter af N:o 3 Järn 4
Åreklykor fasta 10
Dito i reserve 2
Styrarms-klykor med hakar 3
Båtshakar med skaft 1
Luckejärn 6
Hornkrampor af Ek större och mindre 8

Stockholm af Flottornas Constructions-Contoir den 10 Aug. 1808.

LARS BOGEMAN.


Bogeman, Lars: Föreskrift vid nybyggnaden af en öppen canon-slup, byggd af furu på cravell.
Peter Sohm, Stockholm, 1808.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Search.

Copyright © 2000 Lars Bruzelius.