Specifikation på ett ostindieskepp som skall byggas av F.H. af Chapman, 1771

Hwad förbultningen angår, så komma resnings knäen, Resningsträen, Båtnståckar och kiöhl Swin at bultas med No. 5 Järn.

Uti Bordläggnings Planckorne från kiölen til Berghultet, kommer en bult i hwar ända och hwar plancka och på hwar 8:de fot kommer en bult; men uti de planckor som äro midt före de tiocka planckorne innom bords, kommer en bult i hwar 4:de timmer alla af No. 3 Järn och klinckade innim bords, men i berghultet kommer en bult i hwar 4:de timmer af No. 4 Järn hwarest knäbultarne äro ej, inberäknat 2:ne bultar wid hwar Lask af No. 3 Järn alla klinckade innom bords. [fwenwäl alla de planckor som äro midtför understa lifhulten blifwa försedde med en bult i hwart 4:de timmer af No. 3 Järn inberäknade de som komma i hangareknäen.

Öfra Berghultet bultas på samma sätt som understa Berghultet med No. 2 Järn samt de planckor som äro mitför millan Däcks Lifhulten bultas på samma sätt med No. 2 Järn och klinckas innan til.

Kattspår band i Rummet samt alla knäen i understa däcket bultas med No. 5 och 4 Järn.

Alla bultar i banden millan 1:sta och andra däck samt alla knäen i andra däck bultas med No. 3 Järn.

Alla Bultar i öfra Däcks knäen af No. 1 Järn, men i buckten af knäet med No. 2. På alla andra ställen som här ej äro utnämde, skola bulterne få sin proportionerliga storlek för öfrigt komma bordläggnings planckorna at fästas med en spik och en nagel i hwart timmer.

Alle naglarne skola wara af seg frisk och tårr Ek.

Alle Jungfruerne i Rusten och skola deras beslag samt Puttings länckarne til Stor och Fåckewant af 1 ½ tums Järn, til mezane want och barduner af 1 ¼ tums.

Puttings Bultarne för Store och Fåckewant 2 &frac18. tum i diameter, men för hielpskenorne 1 &frac78. tum do för Barduner och mezane want 1 &frac58. tum diameter.

Desutom skall lyda under detta Contracy alla öge och ståppare bultar i däcken samt ögebultar för bogwant Skot och ringbultar för Surrningar af Anckrarne fallreps Styttor och Styttor för lästänger, klysarm och Betings bultar. Ett godt och förswarligt Rörbeslag. Samt beslag till alla Styckeportarne med sina behöriga ög och ringbultar för brokar och Taljor.


Specifikation på ett ostindieskepp som skall byggas av F.H. af Chapman, 1771.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.