Rajalin: Skiepz-Byggeri, 1730

[p 28] Naglarnas tioklek har warit brukelig efter 100. foot skieppets Läng öfwer stäfwen, 1. och 1. fierde dels tum i Diameter, under stundom tiockare och stundom smalare, såsom til 100. fooss Längd 1. tum, men alt efter omständigheten och Fartygen.

Bultarnes tioklek har warit brukelig efter 100. foot skieppess Läng öfwer stäfwen 1. tum, stundom smalare och understundom tiockare alt efter Fartygen och omständigheterne samt där de komma at sittia och confideras Krafften der af.
Spijkarne tages dubbelt så långa som Plankorne äro tiocka til, understundom 1. tum längre än 2. gånger Plankans tioklek, och i alla måål confidereras hwarest de komma at sittia uti.

Bemärck. Enär Byggnaden skier af Furu då böör Spijkarne wara något längre, jämwäl större Hufwuden.

Förbindning

[p 95-96] Den ena Byggemästaren bygger efter sitt begrep och bästa Förstånd, brukar mera förbindningar än som den andra, hwar igenom wäl förosakas mera omkostningar, men Skieppet blifwer så mycket starckare. Til det ena Skieppet kan träffas bättre och Spijk än som det andra, och många flere omständigheter som kunna förelöpa uti arbetande och förörsaka olijkhet uti omkostningarne.
Thomas Rajalin: Skiepz-Byggeriet. Carlskrona, 1730.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.