Tafl. D.

Jacht. Wijsar Proportion aff en Jackt medh Kajuta akter/ och Saal mitt uthi/ hwilken effter samma Maneer kan alt till 60. 70 foot byggias. Denna är 50. foot lång/ bred 12½ foot/ Framstammen är 10. Foot hög/ Achterstammen 8. foot högh/ deß Underfall är lärdt uthi Tafl. A. lin. F. Förstammens Underfall är 5. Foot.

Öfrekant aff Berghultet fram är 6. foot 6 tum. akter 7 foot 4. tum. Wat-Linan är diup akter 4. fot/ 4. tum. för 3. fot 6. tum/ som är hennes Ordinarie diupheet i Watnet. När hon får så diupt gå behöfwes inga Swål.

Högd aff bredden följer effter Berghultet/ men framme såsom lärdt är aff Tafl. B. uthi fig. 1. nembl. effter den prickta Linean som uti denna Figuren synes med prickat linea, och löper till Relingen fram öfwer Klyset.

Högden ifrån Berghultet till öfre kant aff sidan mitt uthi äro 2. foot 9. tum/ och effter samma Krumheet som Berghultet/ hafwandes 2. Gillningar som synes.

De prickta Linier wijsa affdelningarna/ nembl. Kajutan/ Salen och Rummet.

Uthi halfwa Bredden synes A. är Paln till Spelet B. Skåttet framme D. är Windspelet E. är Kabbisan eller Kiöketz Skårsten. F. Lukan der Ankaretåget skiutes neder. G. är stor Lukan. H. Fisken I. Lukan baak om Masten. K. Luka eller Kuur som kan byggias öfwer Salen/ giörs stundom 8. kantigt. L. Lukan i Styrgången dher Pumpen sättes neder. M. är Styrpin som går öfwer Kajute-Taket. N. är Bencken öfwer Roret som sees aff N. uti N:o 2. P. är Fönstren på sijdan i Salen. Q. Stormasten. R. Bogsprötet. S. är Klyset. T. runda Styckeportar.

Der på följer Spanten Centrum G. är sagt som tillförende uthi Tafl. A. hwilket sweper Mittskepps Spantet utföre från högd och bredden på båda sijdor. H. sweper ifrå Bredden upföre. F. sweper ifrå bredden uthföre: dhe skarpa Spanten som förr är lärdt. E. sweper ifrån Kimingz-Linan opföre i Swepet. G. till at giöra de skarpa Spant/ skier effter samma maneer som fig. 2. uti Tafl. C.

N:o 1. är halff Spegeln som här sees akter på.

N:o 2. är som Skåttet aff aktersta kanten och Hackebrändet wijsar sig fram ifrån. N:o 3. är Roret. N:o 4. är Skåttet eller Fönsterna till Salen på Taket fram ifrån. N:o 5. är halfwa Gallion och Bogen/ och wijsar Skåttet B. uthi halfwa Bredden. N:o 6. är Relingen och Listorna på sijdan.

Gallion blijr ordinarie lång ¼ dehl aff heela bredden/ hwilket räknas ifrån Perpendicularen aff Stammen till Förkanten.


Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom.
Niclas Wankijfs Tryckerij, Stockholm, 1691.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Rålamb: Skeps Byggerij, 1691.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.