BESKRIFNING
På en Lyfthvals, hvarmed träbygnader, skepp och andra grofva tyngder kunna uplyftas.

Af

GILBERT SHELDON.

Sedan 50 Canoners Skeppet Werden var inhalat i CarlsCrona Skepsdocka, befants des lösa kiöl vara på ¾ af skeppets längd ackter ifrån, aldeles förlorad, hvilken lös kiöl var 8 tum tiock; således stod skeppet med fasta kiölen på blocken ackter, och på 8 tum lös kiöl för, hvarföre oundvikeligit var, at skeppet måste uplyftas, innan någon reparation kunde företagas; Och som man ej hade någon tilgång på skrufvar eller sådane maner at lyfta detta skepp, giorde jag försök med denna simpla Lyfthvals, då jag med 3:ne sådane hvalsar och 2:ne Rammar uplyfte detta skepps ackter del 8 tum högt på 2:ne timars tid, med 30 mans tilhielp.

Sielfva machinen är inrättad, som ritningen på första Taflan utvisar.

Fig. 1. är Sidan.

Fig. 2 visar hvalsen med sitt tilbehör i perspektiv, utan afkortning på des längd.

a Tvenne bäddstockar med en utskylpning i nåtet på öfverkant, på det intet grus må komma midt på hvalsen, där stöttan stå skal.

b Hvalsen med et fyrkantigt hufvud på hvardera ändan för 2:ne bomhål, som med ringar och skienor förses, emellan hufvuden hel rund och med en liten hålkning midt på, der stöttan står til 1/4 tum diupt, som hindrar stöttan, at skufva sig til ändarne.

c Stöttan, som med ena ändan står på hvalsen och den andra under tyngden, som skal lyftas, undra ändan uthålles efter hvalsen, men med större öpning, hvilken kläs med tiokt sål-läder och förses med järnring.

d Vindbommar, hvilka antingen med handkraft, domkraft, eller andra machiner omvindar hvalsen til e.

f En fast kloss eller häfte, hvar emot stöttan med öfra ändan kommer at giöra sin lyftning.

Hvalsen så väl som bäddningen under hvalsen hackas på ömse sidor om stöttan, samt strös med smått harts och stengrus, på det hvalsen i sin omvindning ej må slira tilbaka, utan genom detta grus tvingas i omvindandet rulla fram til e, då i det samma giöres en lyftning, så stor som linien bf är längre än linien ef, hvilken efter denna ställning, är 4½ tum Fig. 1. När altså första lyftningen [45] är giord, försättes bygnaden med lösa stöttor, och under palning, då åter hvalsen förflyttes i sitt förra stånd, samt lägges en lös kloss emellan ändan af stöttan och fasta klossen f, således kan åter ny lyftning af 4½ tum ske, och det så ofta man behagar.

Stöttan och hvalsen, der de hvarannan sammangnida, smörjas med fett och såpa, at så mycket bättre och lättare kunna omvindas.

Stället hvar emot klåssen f är fästad, måste väl förbindas med den öfriga delen af bygnaden, at det ej tvingas ifrån hvart annat, eller trycker sidan in.

Utrundningen på bäddstockarne svepes ifrån Centro G, som tages halfva distancen be och sättes ifrån f med öpning af linien fb, updrages bågan hbie. Eljest kan fuller bäddstocken giöras linrät, men får ej så jämn gång och stadig lyftning, eller med den kraft i första vindandet, som på en ut-cirklad. Hvalsen får ej längre flyttas ifrån sin lodrätta linia än 17 grader, när den är styft vindad, men eljest, vid första ansättningen, kan distancen af hvalsen sättas 1/3 af stöttans längd, ifrån lodrätta linien, blifver den längre, förloras kraften i vindningen, ty ju närmare hvalsen kommer til sin lodlinia, ju mindre kraft fordras til des omvindande, och starkare värkan i lyftningen.

Denna machin är fuller ganska simpel, och kan vid hvarjehanda tilfällen nyttias af ek, utan särdeles beslag, då så många flere kunna brukas, alt som nödvändigheten och situation fordrar, men skulle hvalsen blifva af järn, kan den uträtta en otrolig kraft.

Den 11. Febr. 1747.

Herr Commercie Rådet Polhem, hvars betänkande Academien öfver detta påfund har inhämtat, behagade der vid anmärka, huru stor den friction månde vara som besvärar detta häftyg uti stöttans gnidning emot hvalsen, och huru lätt den så godt som aldeles står at förtagas. Man behöfver ej vidare än at ställa stöttan på et rörligit block, at framföras uppå tvänne rullar, således som tredie figuren uppå andra Taflan visar.


Gilbert Sheldon: Beskrifning på en Lyfthvals, hvarmed träbygnader, skepp och andra grofva tyngder kunna uplyftas.
Kungl. Vetenskaps Academiens Handlingar Vol. VIII, Stockholm, 1747. pp 43-46, 1 plate.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.