Katt

Dutch: kat, kat-schip
English: cat
French:
German:
Spanish:
Swedish: katt, kattskepp

Ett tremastat skepp riggat utan märsstång likt en pollacka brig.

Bland de skepp som erhöll halvfrihet under 1660-talet i Stockholm fanns år 1663 en cataskuta redad av Anders Olderman och C. Goltz. En annan cataskuta vid namn Elisabet 1667 omnämns från år 1668. Denna redades av Sheldon och Reder. Från år 1668 finner man en catakreijare ägd av Stockholmska redare. [Gerald Albe & Nils Hall: Sveriges äldsta fartygsregister. Sjöhistorisk årsbok 1944.]

1699
Dict. Nat. Biogr. VIII 305/1: I was made a lieutenant by the lords of the admiralty for boarding a cat that was laden with masts. [Oxford English Dictionary].
1702
C'est une sorte de vaisseau de Nord, qui ordinairement n'a qu'on pont: il a le cul rond, & porte des mâts de hune, quoiqu'il n'ait ni hunes, ni barres de hunes.

Description of a cat from Aubin's Dictionnaire de marine, Haag, 1742 (3rd).

1768
Chapman avbildar i sin Architectura Navalis kattskepp med fregatt-, snau-, brigatin-, eller jakttackling.

Förskeppet till ett holländskt kattskepp finns utställt på Maritiem Museum "Prins Hendrik", Rotterdam.

Kattskepp

Vid ett besök på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg i augusti 1991 fick jag tillfälle att studera några av de äldre modellerna som för närvarande är magasinerade. Bland dessa fanns en modell av ett 44 kanoners örlogsskepp eller bevärat handelsskepp (monterat kompaniskepp). Det är utrustat med en plus fyra kanonportar per sida på undre batteridäck, elva på övre och sex på halvdäck. Jag daterar modellen till första hälften av 1700-talet. Denna modell är ovanligt flatbottnad och bredbogad. Bottnen uppvisar en ovanlig bordföring vilken jag tidigare bara har observerat på holländska småbåtar av t ex boijer-typ tidigare. Ett annat exempel på denna typ av bordföring finner man på plansch 21 i Beschrijvende Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam, 1943, vilken föreställer en "Heeren Zeiljagt" av I. Vlaming från 1759.

På modellen består bottnens bordläggning av fyra jämnbreda plankor vilka i hela sin längd är parallella med kölen. Från slaget och uppåt är bordläggningen utförd på normalt sätt. Jag har inte haft tillfälle att studera modellens akterskepp och kan därför ej uttala mig om det är rund- eller flatgattat. Modellen är i stort behov av reparation. Delar av förstäven är avbrutna, akterspegeln saknas liksom halvdäck.

Modellen uppvisar flera karaktäristika vilka pekar mot att den skulle kunna representera ett kattskepp. Kontakter med Albert Hoving, Rijksmuseum, och Henk Dessens, Rijksmuseum "Nederlands Scheepsvaart Museum", samt Leo Akveld, Maritiem Museum "Prins Hendrik", bekräftar att det skulle kunna röra sig om vad man kallar ett cat schip på holländska.

HSMK kunde inte ge mig något besked om denna modells ursprung eller vilket skepp modellen föreställde utan hänvisade till Orlogsmuseet. Modellen ger upphov till ett antal frågor som du kanske kan hjälpa till att besvara.

I det danska Rigsarkivet finns en ritning från 1707 med titeln Flooteskib eller Lastdrager och signerad O. Judichaer vilken till sin form ej är olik modellen ovan. Ritningens skepp har en markerat fyrkantig midskeppsektion med flat botten och räta sidor. Förtunningen är begränsad till de låga brädgångarna ovan däck. Bogen är likaledes bred och tvär och skeppet har en ordinär akterspegel [den aktersta delen av ritningen saknas i reproduktionen]. Ritningens skepp äger inget av de attribut man normalt associerar med ett flöjtskepp. Medan flöjt var en distinkt skeppstyp tror jag att lastdrager i detta fall bara implicerar ett vanligt handelsfartyg.

The second model is extremly interesting. Note that the planking of the flat of the bottom, or from the keel to the turn of the bilge, are running parallel with the keel and the stem. I have only seen this kind of planking in Dutch ships before. See e.g. plate 21 of a "Heeren Zeiljagt" by I. Vlaming, 1759, in Beschrijvende Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam, 1943. Above the bilge the run of the planking is normal again. It is flatbottomed and the bow is also extraordinarily broad. The sides are each pierced for one plus four guns on the lower deck and 11 on the upper and six on the half deck. I have not been able to identify what type of ship this is. Ship typology is sometimes a difficult subject. Even the Dictionary of Ship Types by Germans Dudszus & Henriot published in 1986, fails most of the time. Part of the confusion is due to the fact that the "classification" varied over time and with region and sometimes even between individuals in the same region. In the case of the barque, the determining factor even changed from hullform to type of rig.

There is for instance a plan in the Danish National Archives labeled Flooteskib eller Lastdrager from 1707 drawn by O. Judichaer and not unlike the model described above. This ship has a very square midship-section, the only tumble home is found above the upper deck in the bulwarks which are very low. The bows are equally broad and it has an ordinary ships stern [the aftermost part of the plan is missing in the reproduction]. It does not exhibit any of the features traditionally associated with a flute. While the flute was a distinctive type of ship, I do not think a lastdrager implied more than a common carrier.


Updated 1996-06-28 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.