General Exercitier till Sjös, med Canonerne, och Handtgjevähren, under åthskillige Occasioner, efter nödiga Tempo, Uprättade År
1787.


CARLSKRONA,
Tryckt i Kongl. Am:ts Tryckeriet.

FÖRSTA DELEN.

Om Handgrepen, då man ligger til anckars, eller seglar för de vind, at Skjeppet intet kränger.

1:o

Klart Skjepp öfver alt.

Genast förfogar sig alt det Manskapet, som ifrån arbetet kan umbäras, ned och i hop surrar Koyerne samt dem tillika med alla Säckarne uplägger, slutade i fincke näthen: och Bröstvärnet; Kistor och skrin med mera, nedlångas i hålskjeppet, och alt Togvircke som kan vara Canonerne til hinder, undanrödjes. J öfrigt efterlefves hvad 238 §. i Artilleriet föreskrifver, samt 30, 31, och 36 §.§. i Exercicie Reglementet.

2:0

Hämter Styckernas Tilbehör, och fördeler ehrt Handtgjevähr.

Två tredjedelar af märss Crämarne äntrar upp och nedskakar gjölingar, och emedan de öfrige hämtar handtgjevären uphalar Coyor och Säckar til Bastingeringen, samt sedan Handtgjevären.

Skjepparen låter pålägga Nayningar; Borjar och råkjättingar, samt inskärja änterdrags löparne. Jfrån Jnfanterie Mosqvetteriet och Canon Divisionerne, samt Resarven, skickas 2 man at afhämta läderpersedlar ifrån Krutdurcks gången. De sidsta Numrorne vid hvarje Canon, samt 2 man ifrån hvarje Devisjon, afskickas at ifrån Arckeliet uttaga Kruthorn, och Kogerskor, Luntor, värjor, änterbihlor, och Pistoler hvarmed Canoniererne genast Armera sig enl. Armatur Tabellen. Och vid Svänglådorne medtages smörja til Courziren: Commendeurerne, och de Numror som vid Canonerne äro Armerade med Mousqvetter, gå genast at Armera sig med Bandoler och Bajonette, samt läggja Gjevähren slaföttes på ridare under Kobryggan med mera som Exercicie Reglementets 35 §. omförmäles, och vid Svänglådorne rengjöres Courziren, af det öfriga Manskapet.

3:o

Manskapet i sina Durckar, Märs krämare äntra upp.

Härvid i akttages at alla de gjöromåhl som 36, 37, 38, 39, 40 och 41 §.§. utstakar.

4:o

Öfver alt, klar vid edra Stycken.

Då inställer sig hvar och en vid sina Canoner, Jnfanteriet och Resarven och alla öfrige på sina tildelta ställen, och värckställer hvad i 35 §. vidare beskrifves.

Vidare efterlefves 42, 43, 44, 45, 46, 47, och 48 §.§.

ANDRA DEHLEN.

Om Exercitien med Canoner, Mousqvetter, Pistoler, Granater, och Blanck Vapen.

Om Canon Exercitien.

1:o

Gif ackt at Exercera med Canoner.

Är et Attentions ord.

2:do.

Färdige att hala in Canonerne.

3:e Tempo.

1:mo, Tages taljorne loss af de 2:ne eftersta männen från drufvan, och af 2:ne främsta af Boxhornen.

2:o Uthakas dubbla blåcken af de 2:ne främsta som emottages och inhakas uti stjert Stockringarne af de 2:ne eftersta.

3:o Gjör Folket Frount at stjertstocken fattar löprarne i händren sätta föttren på rullarne, och Commendeuren emellan med en hand på vardera löparen, eller på den sidan minsta Manska-pet [sic] är.

3:o.

Hal in Canonerne.

2 Tempo.

1:o Hales Canonerne in uti Styf Brok med hastig rörelse.

2: Slåss med bugten af löparen, ett half slag vid dubbla talje Blocken af de äftersta männen, til at ifrån början vänja Manskapet vid Canonernas försäkrande.

Men vid Sväng lådorne som stoppar Canonen sjelf, är det onödigt.

4:o.

Propparne ut Blylappar loss.

1. Tempo.

N:o 1. Gjör loss Blylappen och binder dess band åfvanpå med lycker, N:o 2 uttager stycke proppen och hänger honom bordvarts.

5:o.

Viskaren Klar.

1. Tempo.

Eftersta Canonieren på högra sidan, fattar Viskaren, förer den långs med Canonen, som af N:o 2 omfattas, Viskare Kolfven jäms med Kammaren.

6:o.

Viska.

2 Tempo.

1mo, lägges Blylappen af N:o 1 med vänstra handen, framom fängpannan, och med högra tummen betäckes fänghålet.

Anmärckning.

Fänghålets betäckande med tummen är ganska angelägit, om Canonen nyligen är skuten med.

N:o 2, Förer Viskaren så långt ut at den med högra handen under om stången, och vänstra handen åfvanpå brede vid Kolfven, kan beqvämligen insättas, i Canonen

2:o Föres den med förfarande utaf handen in i Kammaren, och vrides med tryckning 3 slag om ifrån sig, och ½ slag tilbakars.

7:o.

Viskaren på sin Ort, Sättaren Färdig.

3:o Tempo.

1:o, Drages Viskaren, dragandes ut, afskakas vid mynningen, för Eld skuld, och föres innombords långs stycket.

2:o, Emottages den af eftersta mannen som afslår orenligheten på acktersta rullen, el. Courziren, och nedlägger den på sin ort.

Anmärkning.

Vid de mindre Canoner, då sättare och viskare äro på en stång, omkastas den endast och hålles långs Canonen.

3: Fattar samma eftersta man Sättaren lägger den långs Canonen, och af N:o 2 omfattas, med Kolfven jäms kammaren.

8:o.

Klar med Kogers.

1 Tempo.

1:o, N:o 5 går med Kogerskan, sätter den under högra armen och tröjan, samt ställer sig på sitt ställe vid Canonen.

9:o.

Tag upp och sätt in Cardusen.

1 Tempo.

1:o Öpnar N:o 5. Kogerskan, och N:o3 uttager Cardusen med vänstra handen, sätter den i Canonen med högra handens underhjelpande, Knopen in åt, och Sömmen nedvänd.

10:e.

Hämtar Skottpropp, Kula, och Förladdning.

2. Tempo.

1:o, N:o 5 nedsätter Kogerskan, bredevid sig, och

2:o hämtar skåttprop, rundkulan och förladdning, som af N:o 3 emottages, men med dubbelt skarpt, endast skåttproppen och rundkulan, i hvilket fall han går efter stång kulan el. den skrå sorten som nyttjas skall, och jemte förladdningen håller den i beredskap.

Anmärckning.

Med 9 man Canonierer, går N:o 5 genast med sin Kogerska at hämta krut, då N:o 7 hämtar skarpa laddnings ämnen.

11:e.

Sätt ann Cardusen.

2 Tempo.

1:o, N:o 2 drager Sättaren til sig, och på samma sätt som om Viskaren sagt är, och sätter den i stycke myningen.

2:o Jnförer han Cardusen til kammaren, och ansätter den med 2:ne goda slag, släpper sedan handen ifrån Sättaren, medan N:o 1. som håller tummen på fänghålet, försöker med aftorckad rönnåhl om Cardusen är til botten, och ytterligare om den svertar handen, Commendeuren betäcker genast fänghålet med tummen, och hänger kruthornet på sitt ställe.

12:e

Sättaren ut.

1 Tempo.

1:o, N:o 2 uttager sättaren förer den långs Canonen, som af eftersta Mannen äfven omfattas, och hålles som förut sagt är.

13:e.

Sätt in Skottprop, Kula, och Förladdning.

1 Tempo.

1:o, Sätter N:o 3. in alla laddningsämnen, men med dubbelt skarpt skåttprop, och rundkula, samt förhindrar kulans ut rullning med vänstra handen, sedermera insättes stångkulan, el. skrå sorten, och så förladningen, hvarpå N:o 5 som att kogerskan ut med sig, fattar, stryker och Visiterar den väl för eld; hämtar krut och håller den sedan under högra armen och tröjan.

14:e

Sätt ann.

2 Tempo.

1:o, N:o 2 utförer Sättaren och bringar den i styckets myning.

2:o Jnföres Laddningen med Sättaren, och ansättes med 2:ne goda slag, under det N:o 1 betäcker fänghålet.

15:e.

Sättaren på sin Ort.

1 Tempo.

1:mo, Utdrages Sättaren och emottages af eftersta mannen, omkastas för de mindre Canonerne, och lägges uppå sitt ställe. N:o 1. lägger. med båda händren blylappen öfver fängpannan.

Anmärckning.

Det observeras, at vid alla skråars insättjande, som hafver tränsning på ena ändan, blir den ytterst äfvenledes träd bottn, på Bläck skrået, för utplundringen skuld.

16:e

Färdige at hala Canonerna til Bords.

3:e Tempo

1:mo Lossryka äfterstamännen halfslaget, och uthaka dubbla blocken.

2:o Emottages de af N:o 2, och 3, hvilcka inhaka dem i Boxhornen.

3:o Sträckes löparen, hålles den i händren med föttren på rullarne, och ansicktet emot bore, då N:o 2, och 3, med ena handen håller up broken, Commendeuren förblifver vid drufvan, at därmed styra Canonen rätt i porten.

Vid Svänglådorne.

2. Tempo.

1:mo Jnhakar N:o 2, och 3, dubbla blocken i Boxhornen, och N:o 4, och 5, de änkla i lådan.

2:o Fattar Manskapet i talje löparne, och de som äro närmast bohre, sätta fötterna emot skjeppets sida, N:o 7 står färdig med pallens uplyftande.

17:e

Canonerne til bords.

2 Tempo.

1:o Taljas Canonen med lika styrcka på båda sidor, Fermt och hastigt til bords.

2:o Afkastas taljorne, dubbla blocken uthakas af främsta männen, emottages och ihakas i stjertstocken af eftersta männen, under det deras sidomän uthaka änckla blocken, och taga dem klara, at åter i lådan inhakas.

Anmärckning.

Manskapet bör vänjas at icke sätta fylda Kogerskor ifrån sig, och så snart Cardusen är uttagen, omvända de den och slå på bottn, innan locket påsättes.

Vid Svänglådor.

2 Tempo.

1:o, N:o 7 uplyfter pallen och de öfriga hala Canon. til Bords.

2:o, N:o 4. och 5. uthaka taljorne i lådan, och lägga dem Bordvarts.

18:e

Röm up slår Fängkrut.

2. Tempo.

1:o Lägges blylappen af N:o 1 med vänstra handen, framom fängpannan.

2:o Tager N:o1 kruthornet vid proppen med högra handen, rymmer upp, och uttager proppen med den vänstra, låter krutet sackta nedlöpa, samt med rönnåhlen kjänner åt om fänghålet blifvit upfylt, då krut strös på acktersta ziraten och söndertryckes med Kruthornet, som sedan hänges på sitt ställe; med vassrör öpnas hufvan, och vassröret nedsättes i fänghålet.

19:e.

Betäck.

1 Tempo.

1:o Tager N:o 1 Blylappen och därmed betäcker fängpannan.

20:e.

Färdige at Rickta, ock skjuta.

2 Tempo.

1:o Eftersta männen fattar spakarne, sätter dem med ändarne under svantsen på lådan, och hafver ögonen på Commendeuren.

2:o Gjör N:o 1 sig färdig till ricktning med vänstra fotens utstigande, och det högra knäets böjande, ackter om drufvan, samt båda händerna på blylappen.

Vid Svänglådorne.

3 Tempo.

1:mo Uttages sido bultarne af N:o 6, och 7, samt bulten vid drufvan af N:o 1.

2: Sättja N:o 6, och 7, Spakarne i Courziren, och N:o 4, och 5, fattar kammar spakarne, alla med ögonen på Commendeuren.

3:o Gjör sig N:o 1, färdig til ricktning, med högra fotens upstigande uti Courziren, och högra knäets böjande, ackter om drufvan.

21:a.

Rickta, Luntan klar.

2 Tempo.

Härvid utsättes ricktnings ämnet el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7:de Puncterna i Exercitie Reglementet.

1:mo N:o 1 som, håller i Blylappen, uplyfter den litet ifrån Canon, at få en ricktig sickt Linia, under starck rök efter Skjeppets toppar, och nattetid efter Elden. Samt med handens klappande på stycket, betecknar dess kastande, eller svängning, lyftning, eller sänckning.

2: N:o 6 med 9 mans Canonierer.

N:o 4 Med 7 Mans Dito.

N:o 2 med 5 Mans Dito.

N:o 2 vid Svänglådorne.

Fattar Luntan afblåser den sackta öfver läske baljan, håller den under vänstra armen med högra handen om Luntstacken.

22:a

Gif Feur.

2 Tempo.

Vid detta Commando ord, Observeras noga det moment, som Reglementet beskrifver.

1:o Stiger N:o 1 hastigt til vänster om Canon, och tager blylappen med sig, spakarna ryckas hastigt ifrån lådan, samt nedläggas på Däck, påtändaren gjör antändning på acktersta Ziraten, men uppå hvassröret då det nyttias! med låsar, tager Nummeret mit emot påtändaren, af blylappen, och Commendeuren kastar sig til höger, samt rycker i samma moment på Linan.

2:o Fattar eftersta männen änckla Blocken och löparen inhakar dem uti talje ringarne i lådan, hala taljorna styfva, och slår halfslag vid dubbla blocket, hvarunder påtändaren sätter luntan på sitt ställe och N:o 1. på lägger blylappen.

Anmärckning.

Vid Svänglådor ihakas icke desse taljor til Canonens försäkrande.

De här på följande Anmärckningar uti Exerctie Reglementet Observeras, och värckställes, äfven som at de sedan vänjas at utan förändring och i samma ordning Exequerade Commando ord! som i action förefalla, såsom förfriskar Fängkrutet, Rickta, Feur, Viska, Ladda, Canonerna til Bords, fäll Portarna.

Då Laddas skall innom slutna Portar.

23:e

Fäll Portarne.

1 Tempo.

1:o Eftersta Mannen til höger kastar taljan loss, och dess motstående man rappar henne; N:o 2 och 3, som altid äro ansvariga för portbanden, rycker den hastigt til.

24:o

Viska och Ladda.

4:a Tempo.

1:mo Tager N:o 2 Tåg laddetyget, kastar det med högra handen, håller vid viskare kålfven under högra armen, och bugten öfver vänstra axelen.

2:mo Jnsätter den i Canon: med samma hand, som hålles en fot ifrån viskare kålfven, och sedan viskar på sätt som sagt är.

3:o Utdrager han viskaren, omkastar laddetyget, samt håller det på lika sätt til ansättning.

4:o Hänger det på sin ort.

Vid Svänlådorne.
Låss Brokarna och Sväng.

2:e Tempo.

1:mo uthakas brokarne af N:o 2, och 3, Klinckan uplyftes af N:o 1, och N:o 5 hämtar Krut.

2:o N:o 2, och 4, drifva mynningen förut, samt N:o 3, och 7, drifva kammaren ackter ut, at myningen kommer til stjertstocken.

Viska, och Ladda.

Färrättas på lika sätt, som med stångladdetyg, förut är beskrifvit.

25.

Portarne up, Canonerna till Bords.

3 Tempo.

1:mo N:o 2, och 3, kastar låss portbanden, fattar spakarna, och sättja dem uti portringarne, eftersta männen til vänster, drager ned port talje löparen, som af det öfriga manskapet omfattas.

2:o Ryckas porten upp i ett tag, under det N:o 2, och 3, förer på spakarna, och gjöres talje löparen styft fast, af eftersta mannen til höger.

3:o Canonerna sättes därpå til bords, på sätt som 17:de Commando ordet utmärcker.

Vid Svänglådorne.
Färdige at hala Canonerne til Bords.

2 Tempo.

1:mo Exeqveras svängningen, men i en omvänd ordning, at myningen kommer til bore.

2:o Jhakas brokarna af N:o 2, och 3,

Portarne up, Canonerne til Bords.

3 Tempo.

1:mo N:o 2, och 3, kasta loss portbanden, fattar spakarna och sätter dem i portringarna med mera som,

2:o i 25, Commando ordet beskrifver.

3:o Sättes Canonerna til bords, på sätt som 16 Commando ordet om Svänglådor utmärcker.


Tabell som visar hvad otjärade, och Tjärade Tråssar gjöra i Vickt, samt huru många garn de innehålla uti en, och uti 3:ne Tåtar.
Otjärade Tråssar. Tjärade Tråssar.
Tum. g:n uti en tåt g:n i 3:ne tåt L:d. M:r Tum. g:n uti en tåt. g:n i 3:ne tåt. Sk:pd L:d M:r Tum. L:d M:r Tum. Sk:pd. L:d M:r.
1 2 6 1 3 32 96 18 6 1 1 12 1 5
3 9 1 14 36 108 1 2 2 2 1 3 2
4 12 2 6 40 120 1 2 7 3 1 5 8
1 5/8 5 15 2 17 5 44 132 1 5 3 1 5/8 3 10 5 1 9
6 18 3 9 49 147 1 8 4 1 13
1 7/8 7 21 4 54 162 1 10 11 1 7/8 4 12 1 15 2
2 8 24 4 11 58 174 1 13 11 2 5 4 1 18 10
2 1/8 9 27 5 3 6 64 192 1 16 12 2 1/8 5 18 6 2 4
10 30 5 14 69 207 1 19 13 6 15 2 8
2 3/8 11 33 6 5 75 225 2 2 18 2 3/8 7 5 2 12
12 36 6 17 81 243 2 6 6 7 17 2 16
2 5/8 13 39 7 9 7 87 261 2 9 5 2 5/8 8 12 7 3
14 42 8 93 279 2 13 4 9 4 3 4
2 7/8 15 45 8 11 100 300 2 17 4 2 7/8 9 18 3 8
3 16 48 9 3 107 321 3 1 4 3 10 8 3 12 8
3 1/8 17 51 9 15 8 114 342 3 5 4 3 1/8 11 5 8 3 17
18 54 10 5 121 363 3 9 4 11 18 4 3
3 3/8 20 60 11 10 128 384 3 13 4 3 3/8 13 15 4 9
22 66 12 139 417 3 17 5 14 2 4 14
3 5/8 24 72 13 5 9 144 432 4 2 7 3 5/8 16 2 9 5
26 78 14 17 153 459 4 12 15 18 5 8 10
3 7/8 28 84 16 2 164 492 5 3 4 3 7/8 18 18 5 17 1
4 30 90 16 12 172 516 5 13 13 4 19 5 6 5 11
10 180 540 6 4 2 10 6 14 2

Formulair til Fonctions och Armateur Tabell. 1:sta Division, Commenderar Constap. N.N. = Canon N:o 4 = hämtar Krut i Fördurcken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur. Att Secundera.
Commen deur. Wisknings ansättning Laddnings insättjande. Kruthämt- ning. Påtändning. hämtar kulor och skrå. Svabling Canon kastning. Mousqvette. Granat. änterbila Pistol. Wärja. Secund Mousqvette Secund Pistoler. Secund Änterbilan.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1
N.N. 3 1
N.N. 4 1 1 1
N.N. 5 1 1 1
N.N. 6 1 1
Soldat N.N. 7 1 1
Båtsman N.N. 8 1 1
N.N. 9 1 1
Andra Division Commenderar Archeliemästaren N.N. = Canon N:o 5 = hämtar Krut i Miskjepps Durcken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur. Secund Pistoler.
Commen- deur. Wiskning insättning laddningens insättjande. Kruthämt- ning. Påtändning. Svabling canon kastning. Mousqvette. Granat. änterbila Pistol. Wärja. Piquen.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1 1
N.N. 3 1 1
N.N. 4 1 1 1
N.N. 5 1 1 1
N.N. 6 1 1 1
Soldat N.N. 7 1 1
På Skantsen Commenderar Archeliemästaren N.N. = Canon N:o 2 = hämtar Krut i Ackter Durcken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur.
Commen- deur. Wisknings ansättning laddningens insättjande. Kruthämt- ning. Påtänd- ning. Svabling Canon kastning. Mous- quette. Granat. Änter- bila Pistol. Wärja. Pique.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1 1 1
N.N. 3 1 1
N.N. 4 1 1 1 1
N.N. 5 1 1 1 1

General Exercitier till Sjös, med Canonerne, och Handtgjevähren, under åthskillige Occasioner, efter nödiga Temp, Uprättade År 1787.
1787.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Weaponry | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.