GENERAL-
EXERCITIER

TIL SJÖS,
MED CANONERNE,
UNDER
ÅTSKILLIGE OCCASIONER.
EFTER NÖDIGE TEMPO.
UPRÄTTADE ÅR 1787.


CARLSKRONA,
Tryckt i Kongl. Am:ts-Tryckeriet, 1791.

Rättelser:

Pag. 1, raden 14, står: 238; läs: 278.

På samma sida, emellan raderne 16 och 17 bör stå: Slås Hvirfvel, som är utelämnat.

FORSTA DELEN,

Om handgrepen, då man ligger til ankars, eller seglar förde vind, at Skeppet intet kränger.

1:o

Klart Skepp öfver alt. Slås allarm.

Genast förfogar sig alt det Manskapet, som ifrån arbetet kan umbäras, ned och i hopsurrar Kojerne, samt dem tillika med alla Säckarne uplägger, slutade i Fincke-näten och Bröstvärnet; Kistor och Skrin, med mera, nedlangas i Hålskepet, och alt Tågvirke, som kan vara Canonerne til hinder, undanrödjes. I öfrigt efterlefves hvad 238 § i Artilleriet föreskrifver, samt 30, 31, och 36 §.§, i Exercicie-Reglementet.

2:o

Hämter Styckernas Tilbehör och fördeler Ert Handgevär.

Två tredjedelar af Märskrämarne äntrar up och nedskakar Gölingar, och emedan de öfrige hämtar Hand-Gevären, uphalar Kojor och Säckar til Bastingeringen, samt sedan Hand-Gevären.

Skepparen låter pålägga Nayningar; Borjar och Rå-kättingar, samt inskära änterdrags Löparne. Ifrån Infanterie Mosquetteriet och Canon-Divisionerne, samt Reserven, skickas 2 man at afhämta Läder persedlar ifrån Krutdurks-gången. De sidsta Numrorne vid hvarje Canon, samt 2 man ifrån hvarje Division, afskickas at ifrån Archeliet uttaga Kruthorn och Kogerskor, Luntor, Värjor, Änterbilor och Pistoler, hvarmed Canoniererne genast armera sig enligt Armateur-Tabellen. Och vid Svänglådorne medtages smörja til Courziren: Commendeurerne och de Numror, som vid Canonerne äro armerade med Mousquetter, gå genast at armera sig med Bandoler och Bajonette, samt lägga Gevären slaföttes på ridare under Kobryggan, med mera, som i Exercice-Reglementets 35 §, omförmäles, och vid Svänglådorne rengöres Courziren, af det öfriga Manskapet,

3:o

Manskapet i sina Durkar, Märs-krämare äntra upp.

Härvid i akttages alla de göromål, som 36, 37, 38, 39, 40 och 41 §.§. utstaka.

4:o

Öfveralt, klar vid Edra Stycken. Slås Stälning

Då inställer sig hvar och en vid sina Canoner, Infanteriet och Reserven och alla öfrige på sina tildelta ställen, och värkställer hvad i 35 §, vidare beskrifves.

Vidare efterlefves 42, 43, 44, 45, 46, 47 och 48 §.§.

ANDRA DELEN.

Om Exercitien med Canoner, Mousquetter, Pistoler, Granater, och Blank-Vapen.

Om Canon Exercicen.

1:o

Gif agt at exercera med Canoner.

Är et Attentions-ord.

2:do.

Färdige at hala in Canonerne.

3:e Tempo.

1:mo, tages Taljorne loss af de 2:ne eftersta Männen från Drufvan, och af 2:ne främsta af Boxhornen.

2:o, Uthakas dubbla blåcken af de 2:ne främsta, som emottages och inhakas uti stjert Stockringarne af de 2:ne eftersta.

3:o, Gör Folket Front at Stjertstocken fattar Löprarne i händren sätta föttren på Rullarne, och Commendeuren emellan med en hand på hvardera Löparen, eller på den sidan minsta Manskapet är.

3:o.

Hal in Canonerne.

2 Tempo.

1:o, Hales Canonerne in uti Styf-Brok med hastig rörelse.

2:o, Slås med bugten af Löparen, et halfslag vid dubbla Talje-Blocket af de eftersta männen, til at ifrån början vänja Manskapet vid Canonernas försäkrande.

Men vid Svänglådorne, som stoppar Canonen sjelf, är det onödigt.

4:o.

Propparne ut, Blylapparne loss.

1 Tempo,

N:o 1 gör loss Blylappen och binder dess band åfvanpå med lyckor. N:o 2 uttager Stycke-proppen och hänger honom bordvarts.

5:o.

Viskaren klar.

1 Tempo.

Eftersta Canonieren på högra sidan, fattar Viskaren, förer den längs med Canonen, som af N:o 2 omfattas, Viskare-kolfven jäms med Kammaren.

6:o.

Viska.

2 Tempo.

1:mo, lägges Blylappen af N:o 1 med vänstra handen, framom fängpannan, och med högra tummen betäckes fänghålet.

Anmärkning.

Fänghålets betäckande med tummen är ganska angelägit, om Canonen nyligen är skjuten med.

N:o 2 Förer Viskaren så långt ut at den med högra handen under om stången, och vänstra handen åfvanpå bredevid kolfven, kan beqvämligen insättas i Canonen,

2:o, Föres den med förfarande utaf handen in i Kammaren, och vrides med tryckning 3 slag om ifrån sig, och halft slag tilbakars.

7:o.

Viskaren på sin ort, Sättaren Färdig.

3 Tempo.

1:o, Drages Viskaren ut, afskakas vid mynningen, för Eld skuld, och föres innom bords långs Stycket.

2:o, Emottages den af eftersta Mannen som afslår orenligheten på aktersta rullen, eller Courziren, och nedlägger den på sin ort.

Anmärkning.

Vid de mindre Canoner, då Sättare och Viskare äro på en stång, omkastas den endast och hålles långs Canonen.

3:o, Fattar samma eftersta Man Sättaren, lägger den långs Canonen och af N:o 2 omfattas, med Kolfven jäms Kammaren.

8:o.

Klar med Kogers.

1 Tempo.

1:o, N:o 5 går efter Kogerskan, sätter den under högra armen och Tröjan, samt ställer sig på sit ställe vid Canonen.

9:o.

Tag upp och sätt in Cardusen.

1 Tempo.

1:o, Öpnar N:o 5 Kogerskan och N:o 3 uttager Cardusen med vänstra handen, sätter den i Canonen med högra handens underhjelpande, Knopen inåt, och Sömmen nedvänd.

10:e.

Hämtar Skåttpropp, Kula, och Förladdning.

2 Tempo.

1:o, N:o 5 nedsätter Kogerskan bredevid sig, och

2:o hämtar Skåttpropp, Rundkulan och Förladdning, som af N:o 3 emottages, men med dubbelt skarpt, endast Skåttproppen och Rundkulan, i hvilket fall han går efter Stångkulan eller den Skråsorten som nyttjas skall, och jämte Förladdningen håller den i beredskap.

Anmärkning.

Med 9 man Canonierer, går N:o 5 genast med sin Kogerska at hämta Krut, då N:o 7 hämtar skarpa Laddnings-ämnen.

11:e.

Sätt ann Cardusen.

2 Tempo.

1:o, N:o 2 drager Sättaren til sig, och på samma sätt som om Viskaren sagt är, och sätter den i Stycke-mynningen.

2:o införer han Cardusen til Kammaren, och ansätter den med 2:ne goda slag, släpper sedan handen ifrån Sättaren, medan N:o 1. som håller tummen på fänghålet, försöker med aftorkad rönnål om Cardusen är til botten, och ytterligare om den svärtar handen. Commendeuren betäcker genast fänghålet med tummen, och hänger kruthornet på sit ställe.

12:e

Sättaren ut.

1 Tempo.

1:o, N:o 2 uttager Sättaren, förer den längs Canonen, som af eftersta Mannen äfven omfattas, och hålles som förut sagt är.

13:e.

Sätt in Skåttpropp, Kula och Förladdning.

1 Tempo.

1:o, Sätter N:o 3 in alla Laddningsämnen, men med dubbelt skarp Skåttpropp och Rudkula [!], samt förhindrar Kulans utrullning med vänstra handen, sedermera insättes Stångkulan, eller Skrå-sorten, och så Förladdningen, hvarpå N:o 5, som satt Kogerskan ut med sig, fattar, stryker och Visiterar den väl för eld, hämtar Krut och håller den sedan under högra armen och Tröjan.

14:e

Sätt ann.

2 Tempo.

1:o, N:o 2 utförer Sättaren och bringar den i Styckets mynning.

2:o, Införes Laddningen med Sättaren, och ansättes med 2:ne goda slag, under det N:o 1 betäcker fänghålet.

15:e.

Sättaren på sin ort.

1 Tempo.

1:mo, Utdrages Sättaren och emottages af eftersta mannen, omkastas för de mindre Canonerne, och lägges uppå sit ställe. N:o 1 lägger med båda händren Blylappen öfver fängpannan.

Anmärkning.

Det observeras, at vid alla Skråars insättande, som hafver tränsning på ena ändan, blir den ytterst äfvenledes träd-bottn, på Bläckskrået, för utplundringen skull.

16:e

Färdige at hala Canonerna til Bords.

3:e Tempo

1:mo Lossryka eftersta Männen halfslaget och uthaka dubbla Blocken.

2:o, emottages de af N:o 2 och 3, hvilka inhaka dem i Boxhornen.

3:o, Sträckes Löparen, hålles den i händren, med föttren på Rullarne och ansigtet emot Bore, då N:o 2 och 3 med ena handen håller up Broken, Commendeuren förblifver vid Drufvan, at därmed styra Canonen rätt i Porten.

Vid Svänglådorne.

2 Tempo.

1:o, Inhakar N:o 2 och 3 dubbla Blocken i Boxhornen, samt N:o 4 och 5 de enkla i Lådan.

2:o, Fattar Manskapet i Talje-Löparne, och de som äro närmast Bore, sätta fötterna emot Skeppets sida; N:o 7 står färdig med Pallens uplyftande.

17:e

Canonerne til bords.

2 Tempo.

1:o, Taljas Canonen med lika styrka på båda sidor, fermt och hastigt til Bords.

2:o Afkastas Taljorne, dubbla Blocken uthakas af främsta Männen, emottages och ihakas i Stjertstocken af eftersta Männen, under det deras Sidomän uthaka änkla Blocken och taga dem klara, at åter i Lådan inhakas.

Anmärkning.

Manskapet bör vänjas at icke sätta fylda Kogerskor ifrån sig, och så snart Cardusen är uttagen, omvända de den och slå på botten, innan låcket påsättes.

Vid Svänglådor.

2 Tempo.

1:o, N:o 7 uplyfter Pallen och de öfriga hala Canonen til Bords.

2:o, N:o 4 och 5 uthaka Taljorne i Lådan och lägga dem bordvarts.

18:e

Röm up, slå, Fängkrut.

2 Tempo.

1:o, Lägges Blylappen af N:o 1 med vänstra handen, framom Fängpannan.

2:o, Tager N:o 1 Kruthornet vid proppen med högra handen, rymmer up, och uttager proppen med den vänstra, låter Krutet sakta nedlöpa, samt med Rönnålen känner åt om Fänghålet blifvit upfylt, då Krut strös på aktersta ziraten och söndertryckes med Kruthornet, som sedan hänges på sit ställe; med Vassrör öpnas hufvan, och Vassröret nedsättes i fänghålet.

19:e.

Betäck.

1 Tempo.

1:o, Tager N:o 1 Blylappen och därmed betäcker Fängpannan.

20:e.

Färdige at rikta och skjuta.

2 Tempo.

1:o,

Eftersta männen fattar Spakarne, sätter dem med ändarne under svantsen på Lådan, och hafver ögonen på Commendeuren.

2:o, Gör N:o 1 sig färdig till riktning, med vänstra fotens utstigande och det högra knäets böjande akter om Drufvan, samt båda händerna på Blylappen.

Vid Svänglådorne.

3 Tempo.

1:o, Uttages Sido-bultarne af N:o 6 och 7, samt Bulten vid Drufvan af N:o 1.

2:o, Sätta N:o 6 och 7, Spakarne i Courziren, och N:o 4 och 5 fattar kammar-Spakarne, alla med ögonnen på Commendeuren.

3:o, gör sig N:o 1 färdig til riktning, med högra fotens upstigande uti Courziren, och högra knäets böjande, akter om Drufvan.

21:a.

Rikta, Luntan klar.

2 Tempo.

Härvid utsättes Riktnings-ämnet eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7:de Puncterna i Exercitie-Reglementet.

1:o, N:o 1, som håller i Blylappen, uplyfter den litet ifrån Canon, at få en riktig Sigt-Linia, under stark rök efter Skeppets toppar, och nattetid efter Elden. Samt med handens klappande på Stycket, beteknar dess kastande, eller svängning, lyftning, eller sänkning.

2:o, N:o 6 med 9 mans Canonierer.

N:o 4 med 7 mans dito.

N:o 2 med 5 mans dito.

N:o 2 vid Svänglådorne.

Fattar Luntan, afblåser den sagta öfver Läskebaljan, håller den under vänstra armen, med högra handen om Lundtstaken.

22:a.

Gif Feuer.

2 Tempo.

Vid detta Commando-ord, observeras noga det moment, som Reglementet beskrifver.

1:o, Stiger N:o 1 hastigt til vänster om Canon och tager Blylappen med sig, Spakarna ryckas hastigt ifrån Lådan, samt nedläggas på Däck, Påtändaren gör antändning på aktersta Ziraten, men uppå Hvassröret då det nyttjas med Låsar, tager Numret midt emot Påtändaren, af Blylappen, och Commendeuren kastar sig til höger, samt rycker i samma moment på Linan.

2:o, Fattar eftersta Männen enkla Blocken och Löparen inhakar dem uti Taljeringarne i Lådan, hala Taljorna styfva och slår halfslag vid dubbla Blocket, hvarunder Påtändaren sätter Luntan på sit ställe och N:o 1 pålägger Blylappen.

Anmärkning.

Vid Svänglådor ihakas icke dessa Taljor til Canonens försäkrande.

De härpå följande Anmärkningar uti Exercice-Reglementet observeras och värkställas, äfven som at de sedan vänjas at utan förändring och i samma ordning exequerade Commando-ord, som i Action förefalla, såsom: Förfriskar Fängkrutet, Rikta, Feuer, Viska, Ladda, Canonerna til Bords, Fäll Portarna.

Då Laddas skall innom slutna Portar.

23:e

Fäll Portarne.

1 Tempo.

1:o, Eftersta Mannen til höger kastar Taljan loss, och dess motstående Man nappar henne; N:o 2 och 3, som altid äro ansvariga för Portbanden, rycker den hastigt til.

24:e

Viska och Ladda.

4 Tempo.

1:o Tager N:o 2 Tåg-Laddetyget, kastar det med högra handen, håller vid Viskare-kolfven under högra armen och bugten öfver vänstra axelen.

2:o, Insätter den i Canon med samma hand, som hålles en fot ifrån Viskarekolfven, och sedan viskar på sätt som sagt är.

3:o, Utdrager han Viskaren, omkastar Laddetyget, samt håller det på lika sätt til ansättning.

4:o, Hänger det på sin ort.

Vid Svänglådorne.
Låss Brokarna och sväng.

2 Tempo.

1:o, Uthakas Brokarne af N:o 2 och 3, Klinkan uplyftes af N:o 1 och N:o 5 hämtar Krut.

2:o, N:o 2 och 4 drifva Mynningen förut, samt N:o 3 och 7 drifva Kammaren akter ut, at Mynningen kommer til Stjertstocken.

Viska, och Ladda.

Förrättas på lika sätt, som med Stång-Laddetyg förut är beskrifvit.

25.

Portarne up, Canonerna til Bords.

3 Tempo.

1:o, N:o 2 och 3 kastar loss Portbanden, fattar Spakarna och sätta dem uti Portringarne, eftersta Männen til vänster, drager ned Port-Talje-Löparen, som af det öfriga Manskapet omfattas.

2:o, Ryckes Porten up i et tag, under det N:o 2 och 3 förer på Spakarna och göres Talje-Löparen styft fast, af eftersta Mannen til höger.

3:o, Canonerna sättas därpå til Bords, på sätt som 17:de Commando-Ordet utmärker.

Vid Svänglådorne.
Färdige at hala Canonerne til Bords.

2 Tempo.

1:o, Exequeras svängningen, men i en omvänd ordning, at Mynningen kommer til Bors.

2:o, Ihakas Brokarna af N:o 2 och 3.

Portarne up, Canonerne til Bords.

3 Tempo.

1:o, N:o 2 och 3 kasta loss Portbanden, fattar Spakarne och sätta dem i Portringarna, med mera, som

2:o, i 25 Commando-Ordet beskrifves.

3:o, Sättes Canonerne til Bords, på sätt som 16 Commando-Ordet om Svänglådor utmärker.

Slås Aftrouppe.


Commando-Orden vid Canone-Exercitien.
Ordning. Commando-Ord. Tempo.
1:o. Gif akt at Exercera med Canoner 1.
2:o. Färdig at hala in Canonerna 3.
3:o. Hala in Canonerna 2.
4:o. Propparna ut, Blylapparna loss 1.
5:o. Viskaren klar 1.
6:o. Viska 2.
7:o. Viskaren på sin ort, Sättaren färdig 3.
8:o. Klar med Kogers 1.
9:o. Tag up och sätt in Cardusen 1.
10:o. Hämter Skottpropp, Kula och Förladdning 2.
11:o. Sätt an Cardusen 2.
12:o. Sättaren ut 1.
13:o. Sätt in Skottpropp, Kula och Förladdning 1.
14:o. Sätt an 2.
15:o. Sättaren på sin ort 1.
16:o. Färdige at hala Canonerne til Bords Med Svänglådor 3.
Med Svänglådor 2.
17:o. Canonerna til Bords 2.
18:o. Remma up, Slå på Fängkrut 2.
19:o. Betäck 1.
20:o. Färdig at Rikta och Skjuta 2.
Med Svänglådor 3.
21:o. Rikta, Luntan klar 2,
22:o. Gif Feuer 2.

Anmärkning vid Klart Skepp.


Formulair til Fonctions- och Armateur-Tabell. Första Division, commenderar Constap. N.N = Canon N:o 4 = hämtar Krut i Fördurken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur. Att Secundera.
Commen- deur. Visknings ansättning Laddnings insättande. Kruthämtning. Påtändning. Hämtar kulor och Skrå. Svabling Canon kastning. Mousquette. Granater. änterbila. Pistol. Värja. Secund Mousquette Secund pistoler. Secund Änterbilan.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1
N.N. 3 1
N.N. 4 1 1 1
N.N. 5 1 1 1
N.N. 6 1 1
Soldat N.N. 7 1 1
Båtsman N.N. 8 1 1
N.N. 9 1 1
Andra Division commenderar Archeliemästaren N.N = Canon N:o 5 = hämtar Krut i Midskeps-Durken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur. Secund Pistoler.
Commendeur. Visknings insättning Laddningens insättande. Kruthämtning. Påtändning. Svabling Canon- kastning. Mousquette. Granat. änterbila Pistol. Värja. Piquen.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1 1
N.N. 3 1 1
N.N. 4 1 1 1
N.N. 5 1 1 1
N.N. 6 1 1 1
Soldat N.N. 7 1 1
På Skantsen commenderar Archeliemästaren N.N = Canon N:o 2 = hämtar Krut i Akter-Durken.
Manskapets Namn. N:o vid Canon. Fonction. Armateur.
Commendeur. Visknings ansättning Laddningens insättande. Kruthämtning. Påtändning. Svabling Canonkastning. Mousquette. Granat. Änter-bila Pistol. Värja. Pique.
Volontairen N.N. 1 1 1
Båtsman N.N. 2 1 1 1
N.N. 3 1 1
N.N. 4 1 1 1 1
N.N. 5 1 1 1 1

Tabell, som visar hvad otjärade och tjärade Tråssar göra i Vigt, samt huru många Garn de innehålla uti en och uti 3:ne Tåtar.
Otjärade Tråssar. Tjärade Tråssar.
Tum. g:n uti en tåt g:n i 3:ne tåt L:d. M:r Tum. g:n uti en tåt. g:n i 3:ne tåt. Sk:pd L:d M:r Tum. L:d M:r Tum. Sk:pd. L:d M:r.
1 2 6 1 3 32 96 18 6 1 1 12 1 5
3 9 1 14 36 108 1 2 2 2 1 3 2
4 12 2 6 40 120 1 2 7 3 1 5 8
1 5/8 5 15 2 17 5 44 132 1 5 3 1 5/8 3 10 5 1 9
6 18 3 9 49 147 1 8 4 1 13
1 7/8 7 21 4 54 162 1 10 11 1 7/8 4 12 1 15 2
2 8 24 4 11 58 174 1 13 11 2 5 4 1 18 10
2 1/8 9 27 5 3 6 64 192 1 10 12 2 1/8 5 18 6 2 4
10 30 5 14 69 207 1 19 13 6 15 2 8
2 3/8 11 33 6 5 75 225 2 2 18 2 3/8 7 5 2 12
12 36 6 17 81 243 2 6 6 7 17 2 16
2 5/8 13 39 7 9 7 87 261 2 9 5 2 5/8 8 12 7 3
14 42 8 93 279 2 13 4 9 4 3 4
2 7/8 15 45 8 11 100 300 2 17 4 2 7/8 9 18 3 8
3 16 48 9 3 107 321 3 1 4 3 10 8 3 12 8
3 1/8 17 51 9 15 8 114 342 3 5 4 3 1/8 11 5 8 3 17
18 54 10 5 121 363 3 9 4 11 18 4 3
3 3/8 20 60 11 10 128 384 3 13 4 3 3/8 13 15 4 9
22 66 12 139 417 3 17 5 14 2 4 14
3 5/8 24 72 13 5 9 144 432 4 2 7 3 5/8 16 2 9 5
26 78 14 17 153 459 4 12 15 18 5 8 10
3 7/8 28 84 16 2 164 492 5 3 4 3 7/8 18 18 5 17 1
4 30 90 16 12 172 516 5 13 13 4 19 5 6 5 11
10 180 540 6 4 2 10 6 14 2

General-Exercitier till Sjös, med Canonerne, under åthskillige Occasioner, efter nödiga Tempo, Uprättade År 1787.
Tryckt i Kongl. Am:ts Tryckeriet, Carlskrona, 1791. 8vo, 14x7 cm, [2], [16] pp, 2 folded tables.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Weaponry | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.