UTDELNING AF VATTEN.

Med denna nödvändighetsartikel kan man ej nog hushålla ombord i ett fartyg, hvarföre också dervid bör fästas synnerlig uppmärksamhet.

Sedan fartyget kompletterat sitt vattenförråd, bör Chefen bestämma, huru mycket vatten som till hvarje man skall utdelas, och konsumtion deraf dagligen i loggboken upptagas.

En och en tredjedels kanna per man om dagen, inberäknadt dricksvatten, är tillräckligt, isynnerhet om, i stället för sill, till frukost utdelas thé, chocolade eller öl, såsom en i senare tider projekterad spisordning omnämt.

Åt befälet utdelas något större qvantum.

På en 46-kanon Fregatt, hvars vattenförråd är cirka 48,000 kannor, kunde utdelningen ske på följande sätt:

Kajuten, inberäknadt en Amiral, Chefen, samt dessutom 2 Passagerare 16 kannor.
Gunrummet: 8 Officerare, 2 Civile 26 "
Styrbords mess: 2 Civile, 2 Kadetter, 4 Under-Officerare 16 "
Bagbords mess: 14 Under-Officerare 28 "
4 Uppbördsmän 8 "
Besättningen, 350 man 468 "
Sjuktältet (utom de sjukes vattenranson, redan upptagen) 4 "
Kreaturen (till ett Får ½ stop) 12 "
Spillning 12 "
—————————
Summa 590 kannor.

All utdelning af vatten bör ske på samma gång, hvarföre också hvarje backlag skulle förses med en vattenkagge, samt Officerarnes uppassare tillhållas att, då utdelningen verkställe, infinna sig med tvättkannor och karafiner, äfvensom kajut- och gunrums-kockarne med tunnor, försedde med lock och lås.

Detalj-Officeren är alltid vid utdelningen närvarande.


[Engelhart, C.]: Ledning för tjensteutöfningen ombord å krigsskepp.
Georg Ameen & Comp., Carlskrona, 1840. pp 92-93.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 1998 Lars Bruzelius.