Dagspisnings Ordning för Siu Man i Fatlaget,
på lastdragerne under theras Siöresor i fredlig tid, enligt Kongl. Collegii Resolution af detta dato, nemligen

Måndagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Fläsk 3 Marker.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna.
Smör 7/8 Mark,
Tisdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Sill 3½ Marker.
Smör 1 3/23 Mark.
Bränwin 3½ Jungf.
Afton Korngryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Onsdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Fläsk 3 Marker.
Afton Korngryn 7/8 Kanna.
Smör 7/8 Mark
Torsdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna.
Salt Kiött 8 Marker.
Afton Korngryn 7/8 Kanna.
Smör 7/8 Mark
Fredagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Sill 3½ Marker.
Smör 1 3/32 Mark.
Bränwin 3½ Jungf.
Afton Smör 1¾ Mark.
Lördagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna.
Fläsk 3 Marker.
Afton Korngryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark.
Söndagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Mark.
Fläsk 1½ Marker.
Afton Smör 1¾ Mark

Bröd twå Lispund på Fatlaget i Fem dagar, som utlefwereras til en hwars egit förwar, Dricka ¾ Kanna til mans om dagen, Salt utgifwes så mycket, som efter hand behöfwes. Til extra Förplägning: Bränwin ½ Jungfru och Tobak ½ Lod på mannen om dagen, som dock icke oftare utdelas, än när Officeraren finner manskapet det bäst betarfwa. När dricka ey är in natura at tilgå, så gifwes i stället 1/28 skålpund Tobak samt 3/112 kanna Bränwin til hwarje man om dagen, eller och i stället contant efter inkiöps priset. Datum Carlscrona den 25 Februarii 1758.

På Kongl. Majestets och Riksens Ammiralitets Collegii wägnar.

Carl Hans Sparre.   Erick Sparre.
H. A. Löfwenskiöld.   A. J. Raab.

D. Ankarloo.   A. Lagerbielke.   J. Biörck.   N. Psilanderschöld.

G. Ad. Mittler.

Per Kreuger.   Erich Lång.   C.D. Osterman.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.