SPISORDNING vid Kongl. Svenska Flottan för Åtta Man i Fatlaget, så länge Svenska eller här nämnde Proviant-Persedlar äro att tillgå.

Morgon. Middag. Afton.
Söndag, Tisdag, Thorsdag och Lördag.
Smör 16 Lod.
Bränvin 6 Jungfrur.
Måndag, Onsdag och Fredag.
Ost 1 Mark,
eller och i dess ställe
Sill 1 Mark.
Bränvin 6 Jungfrur.
Söndag.
Salt Kött 6 Marker
Hvetemjöl till pudding 4 Marker
Smör 20 Lod.
Af dessa 20 lod lägges 4 lod i smeten och 16 lod smältes till sauce i puddingen.
Bränvin 4 Jungfrur
Måndag, Onsdag och Fredag.
Ärter Qvarter.
Hafregryn 1 Qvarter.
Salt Fläsk 4 Marker.
Bränvin 4 Jungfrur.
Å 2:ne af dessa dagar gifves, i stället för Ärter, Surkål. 2 kannor, då tillgång deraf finnes.
Tisdag och Thorsdag.
Ärter, som förmales till Mjöl Qvarter.
Hafregryn 1 Qvarter.
Salt Kött 6 Marker.
Bränvin 4 Jungfrur.
Lördag.
Ärter Qvarter.
Hafregryn 1 Qvarter.
Salt Sill 2 Marker.
Bränvin 4 Jungfrur.
 
Alla dagar i veckan lika, nemligen hvarje afton,
Korngryn 7 Qvarter
Smör 20 Lod

Tort Bröd bestås, Två Lispund och Fem Marker på Åtta Man i Fem dagar, som utlevereras till hvars och ens eget förvar; Tobak utgifves tillika med Brödet, En Mark på Fatlaget för 5 dagar eller 4/5 lod på man om dagen, och komma Skeppsgossarne att åtnjuta samma portion, som karlarne, utom Bränwin och Tobak.

Det bestås dagligen om bord på alla Kongl. Maj:ts och Kronans Fartyg ¾ Jungfru Bränvin på man till vattenblandning, hwilket äfven in natura utdelas till Skeppsgossarne.

Extra förplägning af Öl och Bränvin, må hädanefter som hittills, och uti redan stadgad ordning, utdelas, neml. Bränvin ¾ Jungfrur, Öl ⅓ Kanna, Skeppsgossarne njuta samma extra förplägning som karlen af Öl, men ingen af Bränvin.

Uti Januari, Februari, Mars, November och December Månader, erhåller hvarje man vid emottagandet af vakt, då de äro till segels, klockan 12 om nattem och 4 på morgonen, eller å de så kallade Hund- och Dag-Vakterne, en åttondels (⅛) Kanna varmt Öl. Utdelningen verificeras med attesteradt utdrag af Loggboken.

Salt till kokning utgifves efter behof, men får ej öfverstiga ett Lod på man dagligen.

Så ofta tillgång är på färskt Kött, utgifves deraf Åtta Marker på Fatlaget, hvaremot Fläsket eller salta Köttet besparas; och när Grönsaker eller Potatoer gifves till Soppa, indrages Ärterne; men till Soppans afredning utgifves likväl 1 Qvarter Hafregryn.

När oväder hindrar kokning, får Manskapet Torr-föda, bestående för hvar man af vanlig Frukost, En Mark Fläsk till Middag, 5 Lod Smör och ½ Jungfru Bränvin til Aftonen, och för dagen ½ Mark Bröd, utom vanlig Brödportion och Middags-Bränvin, och utspisas i öfrigt endast då högst nödigt är. Senap utdelas ⅓ Lod på man om dagen alla dagar, då salt Kött och Fläsk utspisas.

Till Ärternes förmalning, som dock icke behöfva blifva helt och hållit mjöl, skall, om bord på Skepp och Fregatter, finnas 2:ne och å mindre Fartyg 1 Stålqvarn.

Anmärkning. Till Surkålens längre conservation om bord, fordras, att den icke förvaras i större kärl, än att ett deraf jemt åtgår för gången.


CARLSKRONA, 1827, Tryckt hos P.E. Flygare.


Spisordning vid Kongl. Svenska Flottan för Åtta Man i Fatlaget, så länge Svenska eller här nämnde Proviant-Persedlar äro att tillgå", 1827
P.E. Flygare, Carlskrona, 1827. 28,5×37 cm, 1 page.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.