Sveriges offentliga tryck

Nautica

1645-12-08

Kongl. Mayestetz til Swerige/ wår Allernådigste vthkorade Drottning och Frökens Tullordning/ För Inländske och Fremmande vthi Sjöstäderne, 1645. [In Swedish]

1652-11-15

Kongl. May:tz Placat angående Skepstimmeragiens fortsättande/ vthi Swerige och alle derunder liggiande Provincier, så och ägne Skeps köpande aff de fremmande.
Tryckt hoos Henrich Keyser, Stockholm, 1652. 4to, [5] s.

1652-11-15

[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1652. [In Swedish]

1653-04-30

[Förordning om tullklarering av svenska fartyg vid passage genom Öresund], 1653. [In Swedish]

1653-07-08

[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1653. [In Swedish]

1653-07-08

Königl. Placat, betreffende die erweiterunge des auff Schiffsbaw und anschaffunge eigener Schiffe denen Vnterthanen/ im Reiche vnd in den Provintzen/ den 15. Novemb. An. 1652. ertheileten Privilegij, 1653. [In German]

1653-08-16

Kongl. May:tz til Swerige/ Placat, Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh, 1653. [In Swedish]

1654-03-24

[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1654. [In Swedish]

1702-05-24

Uthförlig Relation, om den til Peipus Siön uth-commanderade Svenske Flotte/ såsom Jagten Carolus, Vivat, Kitzen Wachtmeister, jämpte en liten Jagd Flundra.
1702. 4to, 3 s.

1715-02-08/19

Kongl. maj:ts förordning, huru med caperierne warande detta kriget med Dannemark och ryszen förhållas skal.
Joh. H. Werner, Stockholm, 1715.

1715-07-28

Kort Berättelse om den ACTION som är förelupen emellan wår och de Danskas Örlougs-Flotta under Pert den 28 Julii sidstledne.
Hos Joh. H. Werner, Kongl. Maj:ts och Upsal. Acad. Boktr., Stockholm, 1715. 4to, 7 s.

1716-02-16

Dag- och Spisnings Ordning för Siu Man i Fatlaget.
1716.

1717-07-13

Kort Berättelse/ Om det som den 8. Julii. 1717. Wid Ström Stad/ Emellan de Swenske och de Danska förelupit är.
Johan Henr. Werner, Stockholm. 1717. 4to, [4] s.

1741-05-06

Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholmske Galey Escadren, på Siu Man i Fatlaget.
[Kongl. Tryckeriet], [Stockholm], [1741]. 27,5×26,5 cm, 1 blad.

1741-07-28

Kongl. Maj:ts Nådige REGLEMENTE hwarefter thes Örlogs-Skiepp så wäl som Comiss-hafwarne hafwa sig at rätta, under påstående Kriget emot Ryßland.
Pet. Momma, Stockholm, 1741. 4to, [12] pp.

1741-08-14

Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring, öfwer thes genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente af then 28. Julii 1741. til rättelse så wäl för Kongl. Maj:ts Örlogs-Skepp som Commiss-Hafware under påstående Krig emot Czaren af Ryßland.
Pet. Momma, Stockholm, 1741. 4to, [12] pp.

1741-08-14

Genadige verklaring van syn Koninglyke Majesteit; Over des selfs Nieuwlyks door den druk uytgegevene Reglement, van den 28 July 1741, ter onderrigting soo wel voor de oorlog Scheepen van sijn Kon. Maj. als de Commissivaarders, geduurende den Oorlog, tegens den Czaar van Ruslandt.
1741. 4to, [3] pp. [In Dutch]

1742-04-10

Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholms Galére Escadren, på Siu Man i Fatlaget.
1742.

1757-07-19

Kongl. Maj:ts Nådiga Spis Ordning, hwarefter Sju Man i Fatlaget, under förestående transport til Stralsund, böra Spisa.
1757.

1782-10-24

Dag-Spisnings-Ordning för Åtta Man i Fatlaget at efterlefvas på Örlogs-Skepp och Fartyg under Sjö-Expeditioner, grundad på Kongl. Maj:ts Nådigaste Förordnande den 24 October 1782.
1782.

1788-07-08

Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente huru med upbringningar til Sjös förhållas bör. Gifwit Amphion til ankars på Helsingfors Redd then 8 Julii 1788.
1788.

1789-09-30

Wård och skötsel för thet Manskap, som på Sjukhusen i Carlscrona tilfrisknat och nu therifrån hemförlofwas.
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1789. 4to, [4] s.

1790-07-10

Berättelse om Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1790. 4to, 7 s.

1790-07-10

Berättelse om den Seger Swenska Arméens Flotta under Konungens Eget Höga Befäl den 9 och 10 Julii 1790 wunnit öfwer den Ryska Skärgårds-Flottan, anförd af Ryska ViceAmiralen, som sig kallar Prins af Nassau Siegen.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1790. 4to, 7 s.

1796-04-18

Kongl. Maj:ts I Nåder faststälte Spis-ordning för Des Armées Flotta, Efter Åtta man i Fatlaget.
1796.

1808-08-12

Spis-Ordning.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1808. Folio, 40 cm, [4] s.

1833-06-13

Spisordning för Kongl. Maj:ts Flotta.
Tryckt hos P.E. Flygare, Carlskrona, 1833.


Updated 2007-08-12 by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Bibliography | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.