Maritime History: What's New 2010

Table of Contents


Chronological

2010-03-08 Canals:
Ordning och Stadga/ Hwar effter alle the/ som tänkia niuta genomfarten i then nybygde Slysan imellan Södermalm och Staden/ sigh hafwa at effterrätta/ såsom och hwad elliest ther vthinnan bör vthi acht tagit wardas, 1642. [In Swedish].
Taxa och Ordning/ Huru Slyße-Penningarne wid Hielmare Slyßar skola upbäras, 1701. [In Swedish].
Kongl. May:tz Förordning/ Angående afgifften wid fahrten genom Baggens Stäket/ som föliande Taxa utwisar, 1704. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Genomfarten ifrån Siön Wenern til Giötheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, 1748. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse med Ytterligare wilkor och förmoner, gifne och accorderade uppå theras begäran, som sig redan anmält til entreprenade af genomfarten ifrån Siön Wenern til Götheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, utom them hwilka igenom Kundgiörelse af then 11. Maji förledit år i Nåder blifwit bewiljade, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungiörelse, angående Entrepenaden af Trollhette Slußwerk, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Ultimate Nådige Kundgjörelse, angående Wilkoren hwaruppå Trollehätte Slußwerks-Byggnad nu i Höst kommer at börjas och widare fortsättas, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Stats Contoirs Publication, angående Medels samlande genom Subscriptioner til Trollhätte Slußwärks-Byggnads fullbordande, 1760. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kundgörelse, Angående en Canals öpnande emellan Mälaren och Öster-Siön wid Södertelje, genom Entreprenade, 1772. [In Swedish].
Taxa, hwarefter Trollhätte Canals- och Slußwerks-Bolag är berättigadt, at upbära Afgift af alla der genomgående Waror och Fartyg, 1794. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, angående Underhåll för Soldater, som wid Götha Canal-arbete blifwit skadade, 1812. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådigst faststälde Reglor, för Farten genom Strömsholms Canal, 1821. [In Swedish].
2010-03-08 Maritime history:
Kongl. Maj:tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona, 1665. [In Swedish].
Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande, 1672. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare, 1801. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud emot Enskilte Fartygs inredning til armering utan Kongl. Maj:ts särskilta Nådiga tilstånd, 1808. [In Swedish].
2010-03-08 Naval history:
Kongl. Maj:tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona, 1665. [In Swedish].
Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande, 1672. [In Swedish].
2010-01-17 Canals:
Kongl. Maj:ts Nådiga Privilegium för Götha Canal Bolag, 1810. [In Swedish].
[Platen, Baltzar Bogisl. von]: Berättelser samt kostnads- och ersättnings-förslag rörande den föreslagna Göta kanalen, 1809. [In Swedish].
Telford, Thomas: Berättelse om Göta Kanalen, i anledning af en undersökning gjord 1808, 1809. [In Swedish].
Platen, Baltzar Bogisl. von: Anförande till Högl. Ridderskapets och Adelns Pleni-Protocoll den 1 Maji 1815, angående Götha Canal-Arbetet, 1815. [In Swedish].
2010-01-17 Maritime history:
Kongl. May.tz Placat, och Påbudh/ att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet, 1673. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Öpna Privilegium för Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående en fart och Handel på Ost-Indien, 1731. Variant A. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Öpna Privilegium för Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående en fart och Handel på Ost-Indien, 1731. Variant B. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Öpna Privilegium för Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående en fart och Handel på Ost-Indien, 1731. Variant C. [In Swedish].
Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående Convoy för Swenska Handelsskepp, 1780. [In Swedish].
Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående de detta år til Sjöfartens beskydd utgående Convoyer, 1782. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den förledit år å Convoy-afgiften utsatte tilöknings fortfarande, 1799. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den tilökte Convoy-afgiftens fortfarande innewarande år, och tils widare, 1800. [In Swedish].
Reglement du Roi, d'apres lequel la Navigation et le Commerce de la Suède devront se conformer en tems de guerre, 1801. [In French].
2010-01-17 Naval history:
Kongl. May.tz Placat, och Påbudh/ att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet, 1673. [In Swedish].
Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående de detta år til Sjöfartens beskydd utgående Convoyer, 1782. [In Swedish].

Back to Table of Contents


Bibliography

Back to Table of Contents

Biography

Back to Table of Contents

Canals

2010-03-08:
Ordning och Stadga/ Hwar effter alle the/ som tänkia niuta genomfarten i then nybygde Slysan imellan Södermalm och Staden/ sigh hafwa at effterrätta/ såsom och hwad elliest ther vthinnan bör vthi acht tagit wardas, 1642. [In Swedish].
Taxa och Ordning/ Huru Slyße-Penningarne wid Hielmare Slyßar skola upbäras, 1701. [In Swedish].
Kongl. May:tz Förordning/ Angående afgifften wid fahrten genom Baggens Stäket/ som föliande Taxa utwisar, 1704. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Genomfarten ifrån Siön Wenern til Giötheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, 1748. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse med Ytterligare wilkor och förmoner, gifne och accorderade uppå theras begäran, som sig redan anmält til entreprenade af genomfarten ifrån Siön Wenern til Götheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, utom them hwilka igenom Kundgiörelse af then 11. Maji förledit år i Nåder blifwit bewiljade, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungiörelse, angående Entrepenaden af Trollhette Slußwerk, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Ultimate Nådige Kundgjörelse, angående Wilkoren hwaruppå Trollehätte Slußwerks-Byggnad nu i Höst kommer at börjas och widare fortsättas, 1749. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Stats Contoirs Publication, angående Medels samlande genom Subscriptioner til Trollhätte Slußwärks-Byggnads fullbordande, 1760. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Kundgörelse, Angående en Canals öpnande emellan Mälaren och Öster-Siön wid Södertelje, genom Entreprenade, 1772. [In Swedish].
Taxa, hwarefter Trollhätte Canals- och Slußwerks-Bolag är berättigadt, at upbära Afgift af alla der genomgående Waror och Fartyg, 1794. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, angående Underhåll för Soldater, som wid Götha Canal-arbete blifwit skadade, 1812. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådigst faststälde Reglor, för Farten genom Strömsholms Canal, 1821. [In Swedish].
2010-01-17:
Kongl. Maj:ts Nådiga Privilegium för Götha Canal Bolag, 1810. [In Swedish].
[Platen, Baltzar Bogisl. von]: Berättelser samt kostnads- och ersättnings-förslag rörande den föreslagna Göta kanalen, 1809. [In Swedish].
Telford, Thomas: Berättelse om Göta Kanalen, i anledning af en undersökning gjord 1808, 1809. [In Swedish].
Platen, Baltzar Bogisl. von: Anförande till Högl. Ridderskapets och Adelns Pleni-Protocoll den 1 Maji 1815, angående Götha Canal-Arbetet, 1815. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Harbours

Back to Table of Contents

Maritime History

2010-03-08:
Kongl. Maj:tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona, 1665. [In Swedish].
Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande, 1672. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare, 1801. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud emot Enskilte Fartygs inredning til armering utan Kongl. Maj:ts särskilta Nådiga tilstånd, 1808. [In Swedish].
2010-01-17:
Kongl. Maj:ts Öpna Privilegium för Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående en fart och Handel på Ost-Indien, 1731. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Öpna Privilegium för Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående en fart och Handel på Ost-Indien, 1731. [In Swedish].
Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående de detta år til Sjöfartens beskydd utgående Convoyer, 1782. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den förledit år å Convoy-afgiften utsatte tilöknings fortfarande, 1799. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående den tilökte Convoy-afgiftens fortfarande innewarande år, och tils widare, 1800. [In Swedish].
Reglement du Roi, d'apres lequel la Navigation et le Commerce de la Suède devront se conformer en tems de guerre, 1801. [In French].

Back to Table of Contents

Medicine

Back to Table of Contents

Naval History

2010-03-08:
Kongl. Maj:tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona, 1665. [In Swedish].
Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande, 1672. [In Swedish].
2010-01-17:
Kongl. May.tz Placat, och Påbudh/ att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet, 1673. [In Swedish].
Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående de detta år til Sjöfartens beskydd utgående Convoyer, 1782. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Navigation

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

Back to Table of Contents

Rigging

Back to Table of Contents

Equipment

Back to Table of Contents

Seamanship

Back to Table of Contents

Signalling

Back to Table of Contents

Etymology

Back to Table of Contents

Personnel

Back to Table of Contents

Provisions

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents

Weaponry

Back to Table of Contents


Updated 2010-03-08 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.