Maritime History: What's New 2008

Table of Contents


Chronological

2008-11-23 Maritime history:
Kungörelse rörande Ångbåtsfarten emellan Christiania, Göteborg och Köpenhamn, 1833. [In Swedish].
2008-11-23 Navigation:
Introduction to Chierlin's Sjömäns dagelige Assistent (1777). [In Swedish]
2008-11-23 Provisions:
Dag- och Spijsnings Ordning för Siu Man i Fatlaget, grundad på 1716 års Spisordning, hvarefter Spisningen på lastdragerne under deras siöresor i fredlig tid, 1748. [In Swedish].
Dagspisnings Ordning för Siu Man i Fatlaget, på lastdragerne under theras Siöresor i fredlig tid, 1758. [In Swedish].
2008-11-23 Shipbuilding:
Introduction to Kierkegaard's Praktisk skeppsbyggnadskonst (1864). [In Swedish]
2008-07-15 Biography:
Admiral Herman Claesson Fleming (1619–1673). [In Swedish]
Admiral Nils Ehrenskiöld (1674–1728). [In Swedish]
Naval Surgeon Arvid Faxe (1733–1793). [In Swedish]
Colonel Johan Fredrik Ehrenstam (1800–1849). [In Swedish]
2008-07-15 Maritime history:
Placat om Ölenningarnas seglation, 1637. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Relemente hwarefter Coopvaerdie-Skeppare och Skeppsfolk hafwa sig at rätta. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 30. Martii 1748, 1748. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, Angående The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-Fartygs bestyckande och förseende med nödige Hand- och andre Gewär, samt Ammunitions persedlar, 1755. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, til Samtelige Magistraterne uti Stapel-Städerne, angående Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer rätta förståndet af 3. Art. 4. §. och 6. Art. 3. §. i Kongl. Reglementet för Coopvaerdie Skeppare och Siö-Folk af den 30 Martii 1748, 1755. [In Swedish].
[Kongl. Commerce Collegii Kundgiörelse, angående nödige förswars skepps utrustande til Swenska Handels Siöfartens beskydd och säkerhet, under nu warande Krigsoroligheter], 1759. [In Swedish].
Taxa, hwarefter Frakten kommer at erläggas för de Passagerare och Saker, som emellan Klintö och Böda Hamnar, på Gottland och Öland, komma at öfwerföras med Post-Jagten, ifrån d. 1 Jan. 1806, 1805. [In Swedish].
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Upland och Freja, 1838. [In Swedish].
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Carl von Linné, Upsala och Upland, [c1850]. [In Swedish].
Taxa för Persontrafik å Ångslupen Ekoln, 1880. [In Swedish].
2008-07-15 Navigation:
Review of Chierlin's Sjömäns dagelige Assistent (1777). [In German]
2008-07-15 Rigging:
Cunningham's Self-reefing Sails from The Mechanics Magazine (1857).
2008-07-15 Seamanship:
Stibolt: Kort fuldstændig Fordeeling og Commando ved et tremastet Skib som bruger Cabellaring, 1809. [In Danish]
2008-07-15 Shipbuilding:
Teak Trenails from The Nautical Magazine (1845).
"H.Y.P.": A Review of Bland's On the Form of Ships from The Mechanics Magazine (1857).
"A Mechanic": A Review of Bland's On the Form of Ships from The Mechanics Magazine (1857).
Besigtning hållen ombord å Skeppet Maria (1881). [In Swedish]
2008-03-30 Biography:
Vice Amiral Gustaf Fredrik Leijonankar (1686-1756). [In Swedish]
2008-03-30 Naval History:
Warhafftige RELATION, Von Ihrer Königl. Mayt. zu Denmarck/ Norwegen etc. Schiffs außrüstung vnd Abseglung/ zu sambt dessen Verrichtung/ Erstlich gegen Gottenburg vnd Elfsburg/ Danebst von dem grossen vnd harten Schiffs-streit oder Treffen/ so Ihre Königl. Mayt. mit 9. OrlogsSchiffen gegen 24. Schwedische-Hollandische zu Listerdiub in Jutland/ vnd der dar auff durch Göttlichen Beystand erhalten Victoria/ davon in dieser Relation weitleufftige Meldung geschicht: mit fleiß colligirt vnd von einer glaubwürdigen/ auch Ihrer Königl. Mayt. Schiffsflot bedienen Person nacher Kauffenhafen an einen guten Freund vbersand., 1644. [In German]
Vdførlige/ oc Eygentligere Berettning/ Huorledis Kongl. Mayt. Oc den Svendske Skibs Flaade vdi Øster Søen hafuer Fichtet oc huad imellem dennem ere forløben. Med fortegnelse, paa Kongl. Mayt. paa dette Tog Vdmonterede Skibe/ saa vel som paa alle Welb. oc Mandhaffte Capiteiner, sompaa forbemelte Skibe Com[m]anderer &c. Jtem De Fornemste aff Svenskens Flode med deris Montering Ombstendligen til Trycken forordenet, 1644. [In Danish]
Extract aff Ammiralens Wälb: Mårten Thiesens Ankarhielms Relation, om förleedne Höstreesas förlopp/ och eenkannerligen huru som vti Combatten vnder Femern den 13. Octobris sistleeden alt tilgånget är, 1644. [In Swedish]
Kort RELATION Öfwer Landt Femerns Intagande/ Så och thet Slagh och häfftige Drabning/ som emellan Hennes Kongl. May:tz och Rijkzens på then eena/ och then Danske Örligs-Flottan på then andre sijda/ den 1. Julij nästförleden/ förelupen är. Jämwäl och Hwadh för segersamme Progresser Hennes Kongl. May:tz Krijgzfolck sedermehra widh Christianprijs i Hollstein och Götheborg i Wästergöthland hafft hafwer. Item om Rijkzens stoore Skeppsflottes lyckelige Hemkompst in i Stockholms Skären, 1644. [In Swedish]
Sann och grundligh RELATION Om then härlighe Victorie, som then rättferdige godhe Gudh hafwer den 13. Octob. Anno 1644. förlänt Kongl. M:tz til Swerige Skepp- och ÖrlogsFlotta/ emot och öfwer then Danske, 1644. [In Swedish]
Extract Schreibens auß Christianpreiß, 1644. [In German]
Die Herzliche See-VICTORIA, Die von Ihr. Kön. Mayst. zu Schweden/ durch dero Herzn reichs Admiraln Graff Carl Gustaff Wrangeln/ wieder die Holländer/ in dem Sund am 29. Octobr. stalich erhalten worden/ eigentlich vnd vnpartheyisch beschrieben, 1658. [In German]
F.W. Lejonanker: Ödmjukt Memorial, 1770. [In Swedish]
Rémarques sur la lettre du Prince de Nassau au Roi de Suéde, 1789. [In French]
Remarques sur la lettre du Prince de Nassau au Roi de Suéde. Nouvelle edition, 1790. [In French]
Protocoller, Hållne i Regements Krigs-Rätten wid Swenska Eskadern af Armeens Flotta i Stockholm, i Undersöknings-Målet Rörande Örlogs-Fregatten Venus, som fördes af Majoren och Riddaren Magnus Hanson, och eröfrades af Ryska Fiendtelige Fartyg under Norrska Wallen, Den 1 Junii 1789, 1791. [In Swedish]
Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj:ts Krigs-Hof-Rätt i Stockholm, uti Målet Rörande Örlogs-Fregatten Venus, som fördes af Majoren och Riddaren Magnus Hanson, och eröfrades af Ryska Fiendteliga Fartyg under Norrska Wallen, Den 1 Juni 1789, 1791. [In Swedish]
2008-03-30 Maritime history:
Nya Bolags-Reglor för Intressenterne i Ångfartyget Föreningen, 1826. [In Swedish]
Bolagsreglor för Delegarne i Ångfartyget Upland, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala d. 7 Febr. 1837, 1837. [In Swedish]
Reglor för Ångfartygs-Bolaget i Upsala, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maji 1841, 1841. [In Swedish]
Bolags-ordning för Nya Actie-Bolaget för Upsala Sjöfart, 1853. [In Swedish]
Reglor för Ångfartygs-Bolaget i Upsala, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maji 1841 med de förändringar, som sednare Bolagsstämmo-beslut föranleda, 1856. [In Swedish]
2008-01-01 Naval history:
Afskrift af et Bref ifrån Carlscrona; Rörande Sjö-Bataillen den 26 Julii 1789, 1789. [In Swedish]
Rysk Berättelse om Sjöslaget den 26 Julii 1789, Införd i Danska Tidningarne af den 7 Augusti och Öfwersatt på Swenska med Anmärkningar, 1789. [In Swedish]
Carl: Underdåning berättelse af Hans Kongl. Höghet, Hertigen och Stor-Amiralen Prins Carl til Hans Kongl. Majestät om Förloppet af Sjö-Slaget emellan Kongl. Svenska och Käjs. Ryska Flottorne, den 26 Julii 1789, Tolf Tyska Mil OSO:vart om Ölands Södra Udde med Anmärkningar och Bilagor, 1789. [In Swedish]
Lilliehorn, Pehr: Contre-amiralens m.m. wälborne herr Pehr Lilliehorns til Kongl. Amiralitets öfwer rätten afgifne utlåtande öfwer actors emot honom gjorde sluteliga ämbets-påstående, i anledning af hans förhållande uti sjö-bataillen den 26 julii 1789; Tillika med et utdrag af signal-boken för berörde dag, jämte en afskrift af herr contre-amiralens uppå bataille-dagen gifne ordres til cheferne uppå den under herr contre-amiralens befäl warande skepps-division, 1789.[In Swedish]

Back to Table of Contents


Bibliography

Back to Table of Contents

Biography

2008-07-15:
Admiral Herman Claesson Fleming (1619–1673). [In Swedish]
Admiral Nils Ehrenskiöld (1674–1728). [In Swedish]
Naval Surgeon Arvid Faxe (1733–1793). [In Swedish]
Colonel Johan Fredrik Ehrenstam (1800–1849). [In Swedish]
2008-03-30:
Vice Amiral Gustaf Fredrik Leijonankar (1686-1756). [In Swedish]

Back to Table of Contents

Maritime History

2008-11-23:
Kungörelse rörande Ångbåtsfarten emellan Christiania, Göteborg och Köpenhamn, 1833. [In Swedish].
2008-07-15:
Placat om Ölenningarnas seglation, 1637. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Relemente hwarefter Coopvaerdie-Skeppare och Skeppsfolk hafwa sig at rätta. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 30. Martii 1748, 1748. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, Angående The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-Fartygs bestyckande och förseende med nödige Hand- och andre Gewär, samt Ammunitions persedlar, 1755. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, til Samtelige Magistraterne uti Stapel-Städerne, angående Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer rätta förståndet af 3. Art. 4. §. och 6. Art. 3. §. i Kongl. Reglementet för Coopvaerdie Skeppare och Siö-Folk af den 30 Martii 1748, 1755. [In Swedish].
[Kongl. Commerce Collegii Kundgiörelse, angående nödige förswars skepps utrustande til Swenska Handels Siöfartens beskydd och säkerhet, under nu warande Krigsoroligheter], 1759. [In Swedish].
Taxa, hwarefter Frakten kommer at erläggas för de Passagerare och Saker, som emellan Klintö och Böda Hamnar, på Gottland och Öland, komma at öfwerföras med Post-Jagten, ifrån d. 1 Jan. 1806, 1805. [In Swedish].
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Upland och Freja, 1838. [In Swedish].
Taxa för Passagerare med Ång-Fartygen Carl von Linné, Upsala och Upland, [c1850]. [In Swedish].
Taxa för Persontrafik å Ångslupen Ekoln, 1880. [In Swedish].
2008-03-30:
Nya Bolags-Reglor för Intressenterne i Ångfartyget Föreningen, 1826. [In Swedish]
Bolagsreglor för Delegarne i Ångfartyget Upland, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala d. 7 Febr. 1837, 1837. [In Swedish]
Reglor för Ångfartygs-Bolaget i Upsala, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maji 1841, 1841. [In Swedish]
Bolags-ordning för Nya Actie-Bolaget för Upsala Sjöfart, 1853. [In Swedish]
Reglor för Ångfartygs-Bolaget i Upsala, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maji 1841 med de förändringar, som sednare Bolagsstämmo-beslut föranleda, 1856. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Medicine

Back to Table of Contents

Naval History

2008-03-30:
Warhafftige RELATION, Von Ihrer Königl. Mayt. zu Denmarck/ Norwegen etc. Schiffs außrüstung vnd Abseglung/ zu sambt dessen Verrichtung/ Erstlich gegen Gottenburg vnd Elfsburg/ Danebst von dem grossen vnd harten Schiffs-streit oder Treffen/ so Ihre Königl. Mayt. mit 9. OrlogsSchiffen gegen 24. Schwedische-Hollandische zu Listerdiub in Jutland/ vnd der dar auff durch Göttlichen Beystand erhalten Victoria/ davon in dieser Relation weitleufftige Meldung geschicht: mit fleiß colligirt vnd von einer glaubwürdigen/ auch Ihrer Königl. Mayt. Schiffsflot bedienen Person nacher Kauffenhafen an einen guten Freund vbersand., 1644. [In German]
Vdførlige/ oc Eygentligere Berettning/ Huorledis Kongl. Mayt. Oc den Svendske Skibs Flaade vdi Øster Søen hafuer Fichtet oc huad imellem dennem ere forløben. Med fortegnelse, paa Kongl. Mayt. paa dette Tog Vdmonterede Skibe/ saa vel som paa alle Welb. oc Mandhaffte Capiteiner, sompaa forbemelte Skibe Com[m]anderer &c. Jtem De Fornemste aff Svenskens Flode med deris Montering Ombstendligen til Trycken forordenet, 1644. [In Danish]
Extract aff Ammiralens Wälb: Mårten Thiesens Ankarhielms Relation, om förleedne Höstreesas förlopp/ och eenkannerligen huru som vti Combatten vnder Femern den 13. Octobris sistleeden alt tilgånget är, 1644. [In Swedish]
Kort RELATION Öfwer Landt Femerns Intagande/ Så och thet Slagh och häfftige Drabning/ som emellan Hennes Kongl. May:tz och Rijkzens på then eena/ och then Danske Örligs-Flottan på then andre sijda/ den 1. Julij nästförleden/ förelupen är. Jämwäl och Hwadh för segersamme Progresser Hennes Kongl. May:tz Krijgzfolck sedermehra widh Christianprijs i Hollstein och Götheborg i Wästergöthland hafft hafwer. Item om Rijkzens stoore Skeppsflottes lyckelige Hemkompst in i Stockholms Skären, 1644. [In Swedish]
Sann och grundligh RELATION Om then härlighe Victorie, som then rättferdige godhe Gudh hafwer den 13. Octob. Anno 1644. förlänt Kongl. M:tz til Swerige Skepp- och ÖrlogsFlotta/ emot och öfwer then Danske, 1644. [In Swedish]
Extract Schreibens auß Christianpreiß, 1644. [In German]
Die Herzliche See-VICTORIA, Die von Ihr. Kön. Mayst. zu Schweden/ durch dero Herzn reichs Admiraln Graff Carl Gustaff Wrangeln/ wieder die Holländer/ in dem Sund am 29. Octobr. stalich erhalten worden/ eigentlich vnd vnpartheyisch beschrieben, 1658. [In German]
F.W. Lejonanker: Ödmjukt Memorial, 1770. [In Swedish]
Rémarques sur la lettre du Prince de Nassau au Roi de Suéde, 1789. [In French]
Remarques sur la lettre du Prince de Nassau au Roi de Suéde. Nouvelle edition, 1790. [In French]
Protocoller, Hållne i Regements Krigs-Rätten wid Swenska Eskadern af Armeens Flotta i Stockholm, i Undersöknings-Målet Rörande Örlogs-Fregatten Venus, som fördes af Majoren och Riddaren Magnus Hanson, och eröfrades af Ryska Fiendtelige Fartyg under Norrska Wallen, Den 1 Junii 1789, 1791. [In Swedish]
Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj:ts Krigs-Hof-Rätt i Stockholm, uti Målet Rörande Örlogs-Fregatten Venus, som fördes af Majoren och Riddaren Magnus Hanson, och eröfrades af Ryska Fiendteliga Fartyg under Norrska Wallen, Den 1 Juni 1789, 1791. [In Swedish]
2008-01-01:
Afskrift af et Bref ifrån Carlscrona; Rörande Sjö-Bataillen den 26 Julii 1789, 1789. [In Swedish]
Rysk Berättelse om Sjöslaget den 26 Julii 1789, Införd i Danska Tidningarne af den 7 Augusti och Öfwersatt på Swenska med Anmärkningar, 1789. [In Swedish]
Carl: Underdåning berättelse af Hans Kongl. Höghet, Hertigen och Stor-Amiralen Prins Carl til Hans Kongl. Majestät om Förloppet af Sjö-Slaget emellan Kongl. Svenska och Käjs. Ryska Flottorne, den 26 Julii 1789, Tolf Tyska Mil OSO:vart om Ölands Södra Udde med Anmärkningar och Bilagor, 1789. [In Swedish]
Lilliehorn, Pehr: Contre-amiralens m.m. wälborne herr Pehr Lilliehorns til Kongl. Amiralitets öfwer rätten afgifne utlåtande öfwer actors emot honom gjorde sluteliga ämbets-påstående, i anledning af hans förhållande uti sjö-bataillen den 26 julii 1789; Tillika med et utdrag af signal-boken för berörde dag, jämte en afskrift af herr contre-amiralens uppå bataille-dagen gifne ordres til cheferne uppå den under herr contre-amiralens befäl warande skepps-division, 1789.[In Swedish]

Back to Table of Contents

Navigation

2008-11-23:
Introduction to Chierlin's Sjömäns dagelige Assistent (1777). [In Swedish]
2008-07-15:
Review of Chierlin's Sjömäns dagelige Assistent (1777). [In German]

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

2008-11-23:
Introduction to Kierkegaard's Praktisk skeppsbyggnadskonst (1864). [In Swedish]
2008-07-15:
Teak Trenails from The Nautical Magazine (1845).
"H.Y.P.": A Review of Bland's On the Form of Ships from The Mechanics Magazine (1857).
"A Mechanic": A Review of Bland's On the Form of Ships from The Mechanics Magazine (1857).
Besigtning hållen ombord å Skeppet Maria (1881). [In Swedish]

Back to Table of Contents

Rigging

2008-07-15:
Cunningham's Self-reefing Sails from The Mechanics Magazine (1857).

Back to Table of Contents

Equipment

Back to Table of Contents

Seamanship

2008-07-15:
Stibolt: Kort fuldstændig Fordeeling og Commando ved et tremastet Skib som bruger Cabellaring, 1809. [In Danish]

Back to Table of Contents

Signalling

Back to Table of Contents

Etymology

Back to Table of Contents

Personnel

Back to Table of Contents

Provisions

2008-11-23:
Dag- och Spijsnings Ordning för Siu Man i Fatlaget, grundad på 1716 års Spisordning, hvarefter Spisningen på lastdragerne under deras siöresor i fredlig tid, 1748. [In Swedish].
Dagspisnings Ordning för Siu Man i Fatlaget, på lastdragerne under theras Siöresor i fredlig tid, 1758. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents

Weaponry

Back to Table of Contents


Updated 2008-11-23 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.