Maritime History: What's New 2009

Table of Contents


Chronological

2009-11-18 Canals:
Ordning och Stadga/ Hwar effter alle the/ som tänkia niuta genomfarten i then nybygde Slysan imellan Södermalm och Staden/ sigh hafwa at effterrätta/ såsom och hwad elliest ther vthinnan bör vthi acht tagit warda, 1642. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts och Riksens Stats Contoirs Publication, Angående Medels samlande genom Subscriptioner til Trollhätte Slußwärks-Byggnads fullbordande, 1760. [In Swedish].
Taxa, hwarefter Trollhätte Canals- och Slußwerks-Bolag är berättigadt, at upbära Afgift af alla der genomgående Waror och Fartyg, 1793. [In Swedish].
2009-11-18 Naval history:
Kongl. Maj:tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona, 1665. [In Swedish].
Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande, 1672. [In Swedish].
Kongl. May.tz Placat, och Påbudh/ att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet, 1673. [In Swedish].
Kongl. May:tz Placat, hwar effter Styr- och Lotzmän vthi Skäriegårdarne sigh rätta skole, 1674. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning/ HWad wederbörande Skeps-Byg-Mästare/ Mäster-knecktar/ Mästare i Wärkstäderne och Handtwärkare med flere wid Ammiralitetet, uti Avancements och inskrifnings penningar komma at erlägga til Ammiralitets Krigsmanshus Cassan, 1732. [In Swedish].
2009-11-18 Maritime History:
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Straff för the Coopvaerdie-Sjömän, hwilke, efter antagen tienst uppå något Skepp, therifrån utomlands bortrymma; men, efter tagen flyckt, gripne och i Riket åter införde warda, 1761. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, hwarefter Swenske Handlande och Skepps-Rederier böra inrätta deras Handel och Sjöfart, för at kunna begagna sig af Kongl. Maj:ts under nu warande Krig antagne Neutralité, 1793. [In Swedish].
2009-11-13 Biography:
Gustaf Witt: En lysande epok i skeppsbyggnadskonstens historia, 1876. Life of the Swedish naval architect Fredrik Henrik af Chapman (1771-1808) [In Swedish].
2009-11-13 Canals:
Publication Angående Entreprenade til en Durchfarts inrättande, 1742. [In Swedish].
Project til Contract om Arrende af Hiellmare Slußwärk uti Weßmanneland, 1768. [In Swedish].
Project til Afhandling om Hiellmare-Slußwärk uti Weßmanland, nemligen deß uplåtande til en ewärdelig Egendom, 1768. [In Swedish].
Herr Öfwersten och Riddaren Nordencreutz til Kongl. Cammar-Collegium den 14 Aprill 1766 ingifne Berättelse, efter förut wärkstäld Besiktning in loco, om Hielmare Slußwärks tilstånd i Weßmanlands Höfdingedöme, 1768. [In Swedish].
Hagström, Eric: Kostnads-Förslag öfwer Hjelmare Sluß-Werk, 1816. [In Swedish].
Instruction för de Lotsar och Lotsdrängar, hwilka af Direction wid Trollhätte Canal och Slußwärks Bolag, antagas till förrättande af lotsning wid de åtskillige stationer uti Götha Elf, 1817. [In Swedish].
Instruction för Slußwaktare wid Hjelmare Canal, 1832. [In Swedish].
2009-11-13 Harbours:
Hamn-Ordning för Staden Ystad, 1806. [In Swedish].
Ordning för hitkommande In- och Utrikes Skeppare, 1825. [In Swedish].
Hamn-ordning för Wisby stad, 1828. [In Swedish].
Taxa å Hamn- och Grundpenningar i Upsala Stad, 1831. [In Swedish].
2009-11-13 Maritime history:
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente angående de Siöfarandes bibehållande i Swensk tienst/ hwarefter Skeppare och Skeppsfolck/ wid deras Siöresor/ hafwa sig att rätta, [1735]. [In Swedish]

Kongl May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten/ Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren/ den 20. Febr. Anno 1738. (1738). Ten year privilege for a company trading with the Levant. [In Swedish]
Kongl. May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten, Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren, den 20. Febr. Anno 1738, (1738). A variant printing of the previous. [In Swedish]
— [Upprop för interesentskap i "Siöfart och handel på Levanten"], (1738). Call for investments in a new company trading with the Levant. [In Swedish]
Levantiske Handels-Societetens författade Associations-Reglor, (1739). Rules and regulations for Levantiske Compagniet. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Privilegium för Levantiske Compagniet. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Januarii 1748, (1748). Renewed privileges. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådiga Publikation, angående Levantiske Handelen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Januarii 1757, (1757). Proclamation of the termination of privileges and the disolvement of Levantiske Compagniet. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungörelse, angående the friheter och förmåner, hvilka the Swenske Stapelstäderne komma hädanefter at njuta wid thet them lemnade fria idkande af then Levantiska handeln. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren the 19. Martii 1759, (1759). Rules and regulations regarding the free trade with the Levant. [In Swedish]
Utdrag af Kongl. Maj:ts till Theß ock Riksens Amiralitets Collegium aflåtne nådige skrifwelse den 18 Aug: 1752, 1752. [In Swedish].
Kungörelse. Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen, 1760. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Öfwerwålds Hämmande på Fyr- och Kännings-Båkar, 1761. [In Swedish].
Kundgiörelse, angående Terminen tå Hielmare Sluß-wärk, kommer til Arrende genom Auction at utbiudas, 1768. [In Swedish].
Kungörelse, hwarefter Thes Trogne Undersåtare, Skeps-Rederierne och the Handlande böra inrätta theras Handel och Siöfart, til nyttiande af Kongl. Maj:ts, under förewarande Siö-Krig, antagne Neutralitet, 1779. [In Swedish].
Kungörelse, 1781. About convoys during the current war at sea [In Swedish].
Lots- och Båk-afgifternes erläggande uti Rikets Hamnar och Skärgårdar i Swerige och Finland, 1781. [In Swedish].
Taxa hwarefter Upsala Stads Skeppare måge upbära betalning för fraktade Waror til och från Stockholm, 1793. [In Swedish].
Kundgjörelse! Om en wiß förhögning uti beräknings-sättet af Lots- och Båkmedlen å de Taxor, som genom Trycket blifwit utfärdade d. 10 Februarii 1783, 1795. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente, för Swenska Handels-Sjöfarten under Krigstider, 1800. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare, 1806. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående folkpaß wid sjöresor inrikes orter imellan, 1833. [In Swedish].
— [Folkpass], 1834. [In Swedish].
— [Förslag till nytt Reglemente och Taxa för Segelfartens begagnande i Upsala Å], 1834. [In Swedish].
Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1839, 1839. [In Swedish].
Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1840, 1840. [In Swedish].
Hamn-Ordning för Sölvesborgs Stad, 1843. [In Swedish].
Reseturer år 1844 för Ångfartyget FREJA, 1844. [In Swedish].
Reglemente och Taxa för farten på Upsala å, af Kongl. Maj:t i nåder fastställde att gälla under Tio år, räknade från och med 1856 års början, 1856. [In Swedish].
Kungörelse, 1857. Announcement of the steamship Örsundsbro [In Swedish]
Kungörelse, 1858. [In Swedish]
Reglemente för begagnande af segelleden mellan Mälaren wid Almarestäket och Islandsbron i Upsala, 1867.
The Tea Clippers' Race, 1867.
2009-11-13 Naval History:
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning/ Angående Rote- och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet/ Igenom Coop-vaerdie Fart, 1733. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Förordningen Af den 25. Octobr. 1733. Angående Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart, 1734. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Förordningen Af den 25. Octobr. 1733. Angående Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart, 1735. [In Swedish]
Kungörelse. Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen, 1760. [In Swedish]. Duplett?
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution, Angående Rang för wiße Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadren, 1761. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, huru med upbringningar, så wid Flottan, som Galererne, och the ärhålne Prisers fördelning, hädanefter skall förhållas, 1761. [In Swedish].
Reglemente för exercicen med åror för Kongl. Arméens flotta, 1796. [In Swedish].
2009-11-13 Seamanship:
— Review of Salomon Gyllenskepp's Sjö-Tactique jemte Dag-Signaler för en Orlogsflotta (1787) published in Allgemeine Literartur Zeitung, 1788. Includes also a short notice of David Sjöbohm's Försök til el kort Utkast om Sjö-Manoevren [In German]
— Review of Fabian Casimir Rosvall's Abhandlung om Skeppsmanövern. Erster Bandet, om dagligt praktiskt Sjömanskap (1803) published in Allgemeine Literartur Zeitung, 1804. [In German]
2009-11-13 Shipbuilding:
— Review of Essays and Gleanings on Naval Architecture and Nautical Economy, 1827.
TABLE A. Exhibiting the Number of Years to be assigned to the different descriptions of Timber used in Ships, 1891. From Rules & Regulations for the Construction and Classification of Vessels, 1891.
2009-11-13 Rigging:
Malcolm Cowan: Specification of the Patent granted to Malcolm Cowan, Commander in his Majesty's Royal Navy; for Improvements in the Construction of Sails for Ships and Vessels of all Descriptions, 1806.
Samuel Brooking: Patent granted to Samuel Brooking, of Plymouth, Admiral of the Royal Navy, for “a new Method of making Sails of Ships and other Vessels”, 1828.
2009-04-06 Maritime history:
Instruction för Hamnfogden, 1821. [In Swedish].
Taxa Uppå de afgifter, som Götheborgs Stad är berättigad att uppbära af Sjöfarande för Fartyg, hwilka uti Stadens Revier och Hamn inkomma, 1833. [In Swedish].
Om lämpligheten af en hamn-anläggning wid Cimbrishamn, och om kostnaden derföre, 1834. [In Swedish].
Förnyadt Hamn-Reglemente för Carlskrona Stad, 1836. [In Swedish].
Hamnordning för Staden Halmstad, 1839. [In Swedish].
Hamnordning för Staden Halmstad, 1849. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Hamnordning för Christianstads Stads hamn i Åhus, 1852. [In Swedish].
2009-04-06 Biography:
Sjöbohm, Sal.: Åminnelse-tal öfver Öfverste-Löjtnanten vid Flottornes Constructions-Corps och Ridd. af Kongl. Svärds-Orden Fredr. Ludv. af Klinteberg (1815). [In Swedish]
2009-04-06 Shipbuilding:
Klinteberg, Fredr. Ludv.: Försök till Swar på den i Stockholms Posten N:o 199 d. 27 Aug. 1788, framstälte Fråga: Hvilket är det lämpeligaste och minst kostsamma sätt til de Swenske nu brukelige Ost-Indiefarares inredande till Krigsbruk? from Ny Journal uti Hushållningen, 1790. [In Swedish]
Hagerman, Carl Christian: Försök till Beswarande på den i Stockholms Posten N:o 199 d. 27 Augusti 1788 upgifne Fråga: Om nu brukelige Ost-Indiska Compagniets Skepp möjeligen kunna bestyckas till Krigsbruk eller egit förswar from Ny Journal uti Hushållningen, 1790. [In Swedish]

Back to Table of Contents


Bibliography

Back to Table of Contents

Biography

2009-11-13:
Gustaf Witt: En lysande epok i skeppsbyggnadskonstens historia, 1876. Life of the Swedish naval architect Fredrik Henrik af Chapman (1771-1808) [In Swedish].
2009-04-06:
Sjöbohm, Sal.: Åminnelse-tal öfver Öfverste-Löjtnanten vid Flottornes Constructions-Corps och Ridd. af Kongl. Svärds-Orden Fredr. Ludv. af Klinteberg (1815). [In Swedish]

Back to Table of Contents

Canals

2009-11-13:
Publication Angående Entreprenade til en Durchfarts inrättande, 1742. [In Swedish].
Project til Contract om Arrende af Hiellmare Slußwärk uti Weßmanneland, 1768. [In Swedish].
Project til Afhandling om Hiellmare-Slußwärk uti Weßmanland, nemligen deß uplåtande til en ewärdelig Egendom, 1768. [In Swedish].
Herr Öfwersten och Riddaren Nordencreutz til Kongl. Cammar-Collegium den 14 Aprill 1766 ingifne Berättelse, efter förut wärkstäld Besiktning in loco, om Hielmare Slußwärks tilstånd i Weßmanlands Höfdingedöme, 1768. [In Swedish].
Hagström, Eric: Kostnads-Förslag öfwer Hjelmare Sluß-Werk, 1816. [In Swedish].
Instruction för de Lotsar och Lotsdrängar, hwilka af Direction wid Trollhätte Canal och Slußwärks Bolag, antagas till förrättande af lotsning wid de åtskillige stationer uti Götha Elf, 1817. [In Swedish].
Instruction för Slußwaktare wid Hjelmare Canal, 1832. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Harbours

2009-11-13:
Hamn-Ordning för Staden Ystad, 1806. [In Swedish].
Ordning för hitkommande In- och Utrikes Skeppare, 1825. [In Swedish].
Hamn-ordning för Wisby stad, 1828. [In Swedish].
Taxa å Hamn- och Grundpenningar i Upsala Stad, 1831. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Maritime History

2009-11-13:
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente angående de Siöfarandes bibehållande i Swensk tienst/ hwarefter Skeppare och Skeppsfolck/ wid deras Siöresor/ hafwa sig att rätta, [1735]. [In Swedish]

Kongl May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten/ Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren/ den 20. Febr. Anno 1738. (1738). Ten year privilege for a company trading with the Levant. [In Swedish]
Kongl. May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten, Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren, den 20. Febr. Anno 1738, (1738). A variant printing of the previous. [In Swedish]
— [Upprop för interesentskap i "Siöfart och handel på Levanten"], (1738). Call for investments in a new company trading with the Levant. [In Swedish]
Levantiske Handels-Societetens författade Associations-Reglor, (1739). Rules and regulations for Levantiske Compagniet. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Privilegium för Levantiske Compagniet. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Januarii 1748, (1748). Renewed privileges. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådiga Publikation, angående Levantiske Handelen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Januarii 1757, (1757). Proclamation of the termination of privileges and the disolvement of Levantiske Compagniet. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungörelse, angående the friheter och förmåner, hvilka the Swenske Stapelstäderne komma hädanefter at njuta wid thet them lemnade fria idkande af then Levantiska handeln. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren the 19. Martii 1759, (1759). Rules and regulations regarding the free trade with the Levant. [In Swedish]
Utdrag af Kongl. Maj:ts till Theß ock Riksens Amiralitets Collegium aflåtne nådige skrifwelse den 18 Aug: 1752, 1752. [In Swedish].
Kungörelse. Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen, 1760. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Öfwerwålds Hämmande på Fyr- och Kännings-Båkar, 1761. [In Swedish].
Kundgiörelse, angående Terminen tå Hielmare Sluß-wärk, kommer til Arrende genom Auction at utbiudas, 1768. [In Swedish].
Kungörelse, hwarefter Thes Trogne Undersåtare, Skeps-Rederierne och the Handlande böra inrätta theras Handel och Siöfart, til nyttiande af Kongl. Maj:ts, under förewarande Siö-Krig, antagne Neutralitet, 1779. [In Swedish].
Kungörelse, 1781. About convoys during the current war at sea [In Swedish].
Lots- och Båk-afgifternes erläggande uti Rikets Hamnar och Skärgårdar i Swerige och Finland, 1781. [In Swedish].
Taxa hwarefter Upsala Stads Skeppare måge upbära betalning för fraktade Waror til och från Stockholm, 1793. [In Swedish].
Kundgjörelse! Om en wiß förhögning uti beräknings-sättet af Lots- och Båkmedlen å de Taxor, som genom Trycket blifwit utfärdade d. 10 Februarii 1783, 1795. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente, för Swenska Handels-Sjöfarten under Krigstider, 1800. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare, 1806. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående folkpaß wid sjöresor inrikes orter imellan, 1833. [In Swedish].
— [Folkpass], 1834. [In Swedish].
— [Förslag till nytt Reglemente och Taxa för Segelfartens begagnande i Upsala Å], 1834. [In Swedish].
Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1839, 1839. [In Swedish].
Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1840, 1840. [In Swedish].
Hamn-Ordning för Sölvesborgs Stad, 1843. [In Swedish].
Reseturer år 1844 för Ångfartyget FREJA, 1844. [In Swedish].
Reglemente och Taxa för farten på Upsala å, af Kongl. Maj:t i nåder fastställde att gälla under Tio år, räknade från och med 1856 års början, 1856. [In Swedish].
Kungörelse, 1857. Announcement of the steamship Örsundsbro [In Swedish]
Kungörelse, 1858. [In Swedish]
Reglemente för begagnande af segelleden mellan Mälaren wid Almarestäket och Islandsbron i Upsala, 1867.
The Tea Clippers' Race, 1867.
2009-04-06:
Instruction för Hamnfogden, 1821. [In Swedish].
Taxa Uppå de afgifter, som Götheborgs Stad är berättigad att uppbära af Sjöfarande för Fartyg, hwilka uti Stadens Revier och Hamn inkomma, 1833. [In Swedish].
Om lämpligheten af en hamn-anläggning wid Cimbrishamn, och om kostnaden derföre, 1834. [In Swedish].
Förnyadt Hamn-Reglemente för Carlskrona Stad, 1836. [In Swedish].
Hamnordning för Staden Halmstad, 1839. [In Swedish].
Hamnordning för Staden Halmstad, 1849. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådiga Hamnordning för Christianstads Stads hamn i Åhus, 1852. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Medicine

Back to Table of Contents

Naval History

2009-11-13:
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning/ Angående Rote- och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet/ Igenom Coop-vaerdie Fart, 1733. [In Swedish]

Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Förordningen Af den 25. Octobr. 1733. Angående Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart, 1734. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Förordningen Af den 25. Octobr. 1733. Angående Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart, 1735. [In Swedish]
Kungörelse. Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen, 1760. [In Swedish]. Duplett?
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution, Angående Rang för wiße Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadren, 1761. [In Swedish].
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, huru med upbringningar, så wid Flottan, som Galererne, och the ärhålne Prisers fördelning, hädanefter skall förhållas, 1761. [In Swedish].
Reglemente för exercicen med åror för Kongl. Arméens flotta, 1796. [In Swedish].

Back to Table of Contents

Navigation

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

2009-11-13:
— Review of Essays and Gleanings on Naval Architecture and Nautical Economy, 1827.
TABLE A. Exhibiting the Number of Years to be assigned to the different descriptions of Timber used in Ships, 1891. From Rules & Regulations for the Construction and Classification of Vessels, 1891.
2009-04-06:
Klinteberg, Fredr. Ludv.: Försök till Swar på den i Stockholms Posten N:o 199 d. 27 Aug. 1788, framstälte Fråga: Hvilket är det lämpeligaste och minst kostsamma sätt til de Swenske nu brukelige Ost-Indiefarares inredande till Krigsbruk? from Ny Journal uti Hushållningen, 1790. [In Swedish]
Hagerman, Carl Christian: Försök till Beswarande på den i Stockholms Posten N:o 199 d. 27 Augusti 1788 upgifne Fråga: Om nu brukelige Ost-Indiska Compagniets Skepp möjeligen kunna bestyckas till Krigsbruk eller egit förswar from Ny Journal uti Hushållningen, 1790. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Rigging

2009-11-13:
Malcolm Cowan: Specification of the Patent granted to Malcolm Cowan, Commander in his Majesty's Royal Navy; for Improvements in the Construction of Sails for Ships and Vessels of all Descriptions, 1806.
Samuel Brooking: Patent granted to Samuel Brooking, of Plymouth, Admiral of the Royal Navy, for “a new Method of making Sails of Ships and other Vessels”, 1828.

Back to Table of Contents

Equipment

Back to Table of Contents

Seamanship

2009-11-13:
— Review of Salomon Gyllenskepp's Sjö-Tactique jemte Dag-Signaler för en Orlogsflotta (1787) published in Allgemeine Literartur Zeitung, 1788. Includes also a short notice of David Sjöbohm's Försök til el kort Utkast om Sjö-Manoevren [In German]
— Review of Fabian Casimir Rosvall's Abhandlung om Skeppsmanövern. Erster Bandet, om dagligt praktiskt Sjömanskap (1803) published in Allgemeine Literartur Zeitung, 1804. [In German]

Back to Table of Contents

Signalling

Back to Table of Contents

Etymology

Back to Table of Contents

Personnel

Back to Table of Contents

Provisions

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents

Weaponry

Back to Table of Contents


Updated 2010-01-17 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.